محصولات

محصولمشخصاتوزنقیمتموجودیبروز رسانی
پروفیل 10*20 - 2.26 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 10*25 - 2.27 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 10*30 - 2.28 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
ورق گیلان 2.5 میل 100*رول - کارخانهST3716,800 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 20*20 - 2.28 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 20*30 - 2.211 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 20*40 - 2.213 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 20*40 - 2.514 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 20*60 - 2.519 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 25*25 - 2.211 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 25*25 - 2.512 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
ورق مبارکه 2 میل 100*200ST3732 kg21,650 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 30*30 - 2.213 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 30*30 - 2.514 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 30*40 - 2.215 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 30*40 - 2.517 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 30*50 - 2.217 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 30*50 - 2.519 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 30*50 - 323 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 30*60 - 2.219 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 30*60 - 2.522 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 30*60 - 326 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
ورق مبارکه 3 میل 100*200ST3748 kg21,650 تومان

موجود

1399/11/07
نبشی 3 - 37 kg13,350 تومان

موجود

1399/11/07
ورق گیلان 3 میل 100*رول - کارخانهST3716,800 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 40*40 - 2.217 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 40*40 - 2.519 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 40*40 - 323 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 40*40 - 431 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 40*60 - 2.221 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 40*60 - 2.524 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 40*60 - 329 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 40*80 - 2.225 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 40*80 - 2.529 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 40*80 - 335 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 40*80 - 446 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 40*100 - 340 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 40*100 - 454 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 40*100 - 681 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
ورق مبارکه 4 میل 100*200ST3764 kg21,150 تومان

موجود

1399/11/07
نبشی 4 - 310 kg13,250 تومان

موجود

1399/11/07
نبشی 4 - 413 kg13,150 تومان

موجود

1399/11/07
ورق گیلان 4 میل 100*رول - کارخانهST3716,800 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 50*50 - 2.221 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 50*50 - 2.524 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 50*50 - 329 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 50*100 - 343 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 50*100 - 458 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
ورق مبارکه 5 میل 100*200ST3780 kg18,150 تومان

موجود

1399/11/07
نبشی 5 - 419 kg13,000 تومان

موجود

1399/11/07
نبشی 5 - 523 kg12,900 تومان

موجود

1399/11/07
ورق گیلان 5 میل 100*رول - کارخانهST3716,600 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 60*60 - 2.529 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 60*60 - 335 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 60*60 - 446 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 60*80 - 343 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 60*80 - 458 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 60*100 - 346 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 60*100 - 461 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 60*120 - 343 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 60*120 - 458 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - برش خوردهST37432 kg16,050 تومان

موجود

1399/11/07
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - تهرانST37432 kg16,030 تومان

موجود

1399/11/07
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - کارخانهST37432 kg15,900 تومان

موجود

1399/11/07
نبشی 6 - 529 kg13,250 تومان

موجود

1399/11/07
نبشی 6 - 633 kg13,150 تومان

موجود

1399/11/07
ناودانی 625 kg13,200 تومان

موجود

1399/11/07
ورق گیلان 6 میل 100*رول - برش خوردهST3716,200 تومان

موجود

1399/11/07
ورق گیلان 6 میل 100*رول - کارخانهST3716,100 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 70*70 - 343 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 70*70 - 458 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 80*80 - 343 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 80*80 - 458 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 80*100 - 343 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 80*100 - 458 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 80*120 - 343 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 80*120 - 458 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - برش خوردهST37576 kg16,050 تومان

موجود

1399/11/07
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - تهرانST37576 kg16,030 تومان

موجود

1399/11/07
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - کارخانهST37576 kg15,900 تومان

موجود

1399/11/07
نبشی 8 - 858 kg13,050 تومان

موجود

1399/11/07
ناودانی 8 - سبک30 kg13,300 تومان

موجود

1399/11/07
ناودانی 840 kg13,200 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 8 هیربدA26 kg12,950 تومان

موجود

1399/11/06
میلگرد 8 قزوینA26 kg12,650 تومان

موجود

1399/11/06
ورق قطعات 8 میل 125*600 - برش خوردهST37480 kg15,900 تومان

موجود

1399/11/07
ورق قطعات 8 میل 125*600 - کارخانهST37480 kg15,800 تومان

موجود

1399/11/07
ورق گیلان 8 میل 100*رول - برش خوردهST3716,100 تومان

موجود

1399/11/07
ورق گیلان 8 میل 100*رول - کارخانهST3716,000 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 8 میل 125*600 - برش خوردهST37480 kg18,650 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 8 میل 125*600 - تهرانST37480 kg18,630 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 8 میل 125*600 - کارخانهST37480 kg18,500 تومان

موجود

1399/11/07
ورق 8 نورد تهران 60*سفارشیST3714,000 تومان

موجود

1399/11/06
ورق اکسین 8 میل 200*600 - تهرانST37768 kg27,750 تومان

موجود

1399/11/07
ورق اکسین 8 میل 200*600 - کارخانهST37768 kg1,550 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 90*90 - 343 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 90*90 - 458 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
ورق آجدار 1.5 میل 100*200 مبارکه24 kg37,900 تومان

موجود

1399/11/07
ورق آجدار 1.5 میل 125*250 مبارکه38 kg37,900 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 100*100 - 358 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 100*100 - 477 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 100*150 - 496 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 100*180 - 4108 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 100*200 - 4115 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - برش خوردهST37720 kg16,750 تومان

موجود

1399/11/07
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - تهرانST37720 kg16,730 تومان

موجود

1399/11/07
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - کارخانهST37720 kg16,600 تومان

موجود

1399/11/07
نبشی 10 - 1088 kg13,050 تومان

موجود

1399/11/07
ناودانی 10 - سبک40 kg13,300 تومان

موجود

1399/11/07
ناودانی 1051 kg13,200 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 10 فایکوA38 kg12,650 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 10 هیربدA28 kg12,650 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 10 قزوینA28 kg12,550 تومان

موجود

1399/11/07
ورق قطعات 10 میل 125*600 - برش خوردهST37600 kg15,900 تومان

موجود

1399/11/07
ورق قطعات 10 میل 125*600 - کارخانهST37600 kg15,800 تومان

موجود

1399/11/07
ورق گیلان 10 میل 100*رول - برش خوردهST3716,000 تومان

موجود

1399/11/07
ورق گیلان 10 میل 100*رول - کارخانهST3715,900 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 10 میل 125*600 - برش خوردهST37600 kg18,450 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 10 میل 125*600 - تهرانST37600 kg18,430 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 10 میل 125*600 - کارخانهST37600 kg18,300 تومان

موجود

1399/11/07
ورق 10 نورد تهران 60*سفارشیST3714,000 تومان

موجود

1399/11/06
ورق اکسین 10 میل 200*600 - تهرانST37960 kg20,050 تومان

موجود

1399/11/07
ورق اکسین 10 میل 200*600 - کارخانهST37960 kg19,900 تومان

موجود

1399/11/07
نبشی 12 - 12125 kg13,150 تومان

موجود

1399/11/07
پروفیل 120*120 - 492 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
ورق مبارکه 12 میل 150*600 - برش خوردهST37864 kg17,100 تومان

موجود

1399/11/07
ورق مبارکه 12 میل 150*600 - تهرانST37864 kg17,080 تومان

موجود

1399/11/07
ورق مبارکه 12 میل 150*600 - کارخانهST37864 kg16,950 تومان

موجود

1399/11/07
ناودانی 1256 kg13,400 تومان

موجود

1399/11/07
ورق 12 نورد تهران 40*سفارشیST3714,000 تومان

موجود

1399/11/06
میلگرد 12 فایکوA311 kg12,600 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 12 هیربدA311 kg12,600 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 12 قزوینA211 kg12,550 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 12 اصفهانA311 kg12,750 تومان

موجود

1399/11/07
تیرآهن 12 اصفهان - تهران120 kg3,120,000 تومان

موجود

1399/11/07
تیرآهن 12 اصفهان - کارخانه120 kg11,000 تومان

موجود

1399/11/07
ورق قطعات 12 میل 125*600 - برش خوردهST37720 kg15,900 تومان

موجود

1399/11/07
ورق قطعات 12 میل 125*600 - کارخانهST37720 kg15,800 تومان

موجود

1399/11/07
ورق گیلان 12 میل 100*رول - برش خوردهST3716,000 تومان

موجود

1399/11/07
ورق گیلان 12 میل 100*رول - کارخانهST3715,900 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 12 میل 125*600 - برش خوردهST37720 kg18,360 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 12 میل 125*600 - تهرانST37720 kg18,340 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 12 میل 125*600 - کارخانهST37720 kg18,210 تومان

موجود

1399/11/07
ورق اکسین 12 میل 200*600 - تهرانST371152 kg20,750 تومان

موجود

1399/11/07
ورق اکسین 12 میل 200*600 - کارخانهST371152 kg20,600 تومان

موجود

1399/11/07
قوطی 140*140 - 381 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
قوطی 140*140 - 4108 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
قوطی 140*140 - 5134 kg20,150 تومان

موجود

1399/11/07
ناودانی 1474 kg13,400 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 14 فایکوA315 kg12,550 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 14 هیربدA316 kg12,550 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 14 قزوینA316 kg12,450 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 14 اصفهانA315 kg12,700 تومان

موجود

1399/11/07
تیرآهن 14 اصفهان - تهران155 kg1,980,000 تومان

موجود

1399/11/07
تیرآهن 14 اصفهان - کارخانه155 kg10,800 تومان

موجود

1399/11/07
تیرآهن 14 فایکو - تهران130 kg1,750,000 تومان

موجود

1399/11/07
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - برش خوردهST371080 kg17,100 تومان

موجود

1399/11/07
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - تهرانST371080 kg17,080 تومان

موجود

1399/11/07
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - کارخانهST371080 kg16,950 تومان

موجود

1399/11/07
ورق قطعات 15 میل 125*600 - برش خوردهST37900 kg15,900 تومان

موجود

1399/11/07
ورق قطعات 15 میل 125*600 - کارخانهST37900 kg15,800 تومان

موجود

1399/11/07
ورق گیلان 15 میل 100*رول - برش خوردهST3716,000 تومان

موجود

1399/11/07
ورق گیلان 15 میل 100*رول - کارخانهST3715,900 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 15 میل 125*600 - برش خوردهST37900 kg17,950 تومان

موجود

1399/11/06
ورق کاویان 15 میل 125*600 - تهرانST37900 kg17,930 تومان

موجود

1399/11/06
ورق کاویان 15 میل 125*600 - کارخانهST37900 kg17,850 تومان

موجود

1399/11/07
ورق 15 نورد تهران 40*سفارشیST3714,000 تومان

موجود

1399/11/06
ورق اکسین 15 میل 200*600 - تهرانST371440 kg20,550 تومان

موجود

1399/11/07
ورق اکسین 15 میل 200*600 - کارخانهST371440 kg20,350 تومان

موجود

1399/11/07
ناودانی 1684 kg13,450 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 16 فایکوA319 kg12,550 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 16 هیربدA320 kg12,550 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 16 قزوینA320 kg12,450 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 16 اصفهانA319 kg12,700 تومان

موجود

1399/11/07
تیرآهن 16 اصفهان - تهران200 kg2,520,000 تومان

موجود

1399/11/07
تیرآهن 16 اصفهان - کارخانه200 kg12,000 تومان

موجود

1399/11/07
تیرآهن 16 فایکو - تهران180 kg2,240,000 تومان

موجود

1399/11/07
ناودانی 18 سنگین100 kg24,100 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 18 فایکوA324 kg12,550 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 18 هیربدA324 kg12,550 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 18 قزوینA324 kg12,450 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 18 اصفهانA324 kg12,700 تومان

موجود

1399/11/07
تیرآهن 18 اصفهان - تهران230 kg2,900,000 تومان

موجود

1399/11/07
تیرآهن 18 اصفهان - کارخانه230 kg10,900 تومان

موجود

1399/11/07
ناودانی 20 سنگین110 kg31,200 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 20 فایکوA330 kg12,550 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 20 هیربدA330 kg12,550 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 20 قزوینA330 kg12,450 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 20 اصفهانA330 kg12,700 تومان

موجود

1399/11/07
تیرآهن 20 اصفهان - تهران270 kg3,470,000 تومان

موجود

1399/11/07
تیرآهن 20 اصفهان - کارخانه270 kg12,800 تومان

موجود

1399/11/07
تیرآهن 20 فایکو - تهران240 kg3,050,000 تومان

موجود

1399/11/07
ورق قطعات 20 میل 125*600 - کارخانهST371200 kg15,850 تومان

موجود

1399/11/07
ورق گیلان 20 میل 100*رول - کارخانهST3715,900 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 20 میل 125*600 - برش خوردهST371200 kg17,650 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 20 میل 125*600 - تهرانST371200 kg17,630 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 20 میل 125*600 - کارخانهST371200 kg17,500 تومان

موجود

1399/11/07
ورق اکسین 20 میل 200*600 - تهرانST371920 kg19,350 تومان

موجود

1399/11/07
ورق اکسین 20 میل 200*600 - کارخانهST371920 kg19,150 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 22 فایکوA336 kg12,550 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 22 هیربدA336 kg12,550 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 22 اصفهانA336 kg12,700 تومان

موجود

1399/11/07
تیرآهن 22 اصفهان - تهران320 kg3,970,000 تومان

موجود

1399/11/07
تیرآهن 22 اصفهان - کارخانه320 kg10,700 تومان

موجود

1399/11/07
تیرآهن 24 اصفهان - تهران370 kg6,260,000 تومان

موجود

1399/11/07
تیرآهن 24 اصفهان - کارخانه370 kg12,500 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 25 فایکوA347 kg12,550 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 25 هیربدA347 kg12,550 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 25 اصفهانA347 kg12,700 تومان

موجود

1399/11/07
ورق قطعات 25 میل 125*600 - کارخانهST371500 kg15,850 تومان

موجود

1399/11/07
ورق گیلان 25 میل 100*رول - کارخانهST3715,900 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 25 میل 125*600 - برش خوردهST371500 kg17,650 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 25 میل 125*600 - تهرانST371500 kg17,630 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 25 میل 125*600 - کارخانهST371500 kg17,500 تومان

موجود

1399/11/07
ورق اکسین 25 میل 200*600 - تهرانST372400 kg18,350 تومان

موجود

1399/11/07
ورق اکسین 25 میل 200*600 - کارخانهST372400 kg18,150 تومان

موجود

1399/11/07
تیرآهن 27 اصفهان - تهران440 kg6,420,000 تومان

موجود

1399/11/07
تیرآهن 27 اصفهان - کارخانه440 kg16,000 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 28 فایکوA358 kg12,550 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 28 هیربدA358 kg12,550 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 28 اصفهانA358 kg12,700 تومان

موجود

1399/11/07
ورق آجدار 2 میل 100*200 مبارکه32 kg32,150 تومان

موجود

1399/11/07
ورق آجدار 2 میل 125*250 مبارکه50 kg40,150 تومان

موجود

1399/11/07
تیرآهن 30 اصفهان - تهران500 kg15,100,000 تومان

موجود

1399/11/07
تیرآهن 30 اصفهان - کارخانه500 kg19,600 تومان

موجود

1399/11/07
ورق قطعات 30 میل 125*600 - کارخانهST371800 kg15,850 تومان

موجود

1399/11/07
ورق گیلان 30 میل 100*رول - کارخانهST3715,900 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 30 میل 125*600 - برش خوردهST371800 kg17,650 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 30 میل 125*600 - تهرانST371800 kg17,630 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 30 میل 125*600 - کارخانهST371800 kg17,500 تومان

موجود

1399/11/07
ورق اکسین 30 میل 200*600 - تهرانST372880 kg17,850 تومان

موجود

1399/11/07
ورق اکسین 30 میل 200*600 - کارخانهST372880 kg17,750 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 32 هیربدA375 kg12,550 تومان

موجود

1399/11/07
میلگرد 32 اصفهانA375 kg12,700 تومان

موجود

1399/11/07
ورق قطعات 35 میل 125*600 - کارخانهST37900 kg15,850 تومان

موجود

1399/11/07
ورق گیلان 35 میل 100*رول - کارخانهST3715,900 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 35 میل 125*600 - برش خوردهST372100 kg17,650 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 35 میل 125*600 - تهرانST372100 kg17,630 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 35 میل 125*600 - کارخانهST372100 kg17,500 تومان

موجود

1399/11/07
ورق اکسین 35 میل 200*600 - تهرانST373360 kg17,850 تومان

موجود

1399/11/07
ورق اکسین 35 میل 200*600 - کارخانهST373360 kg17,750 تومان

موجود

1399/11/07
ورق آجدار 3 میل 100*200 مبارکه48 kg38,150 تومان

موجود

1399/11/07
ورق آجدار 3 میل 125*250 مبارکه70 kg32,150 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 40 میل 125*600 - برش خوردهST372400 kg17,650 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 40 میل 125*600 - تهرانST372400 kg17,630 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 40 میل 125*600 - کارخانهST372400 kg17,500 تومان

موجود

1399/11/07
ورق اکسین 40 میل 200*600 - تهرانST373840 kg17,850 تومان

موجود

1399/11/07
ورق اکسین 40 میل 200*600 - کارخانهST373840 kg17,750 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 45 میل 125*600 - برش خوردهST372700 kg17,650 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 45 میل 125*600 - تهرانST372700 kg17,630 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 45 میل 125*600 - کارخانهST372700 kg17,500 تومان

موجود

1399/11/07
ورق اکسین 45 میل 200*600 - تهرانST374320 kg17,850 تومان

موجود

1399/11/07
ورق اکسین 45 میل 200*600 - کارخانهST374320 kg17,750 تومان

موجود

1399/11/07
ورق آجدار 4 میل 100*200 مبارکه64 kg30,150 تومان

موجود

1399/11/07
ورق آجدار 4 میل 125*250 مبارکه100 kg32,150 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 50 میل 125*600 - برش خوردهST373000 kg17,650 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 50 میل 125*600 - تهرانST373000 kg17,630 تومان

موجود

1399/11/07
ورق کاویان 50 میل 125*600 - کارخانهST373000 kg17,500 تومان

موجود

1399/11/07
ورق آجدار 5 میل 100*200 مبارکه80 kg37,100 تومان

موجود

1399/11/07
ورق آجدار 5 میل 125*250 مبارکه125 kg32,100 تومان

موجود

1399/11/07
ورق آجدار 6 میل 150*600 مبارکه432 kg30,200 تومان

موجود

1399/11/07
ورق آجدار 8 میل 150*600 مبارکه576 kg32,100 تومان

موجود

1399/11/07
ورق آجدار 10 میل 100*200 مبارکه720 kg38,100 تومان

موجود

1399/11/07

آیا مفید بود ؟

بر روی ستاره ها کلیک نمایید

سایر محصولات
جدید ترین مقالات
تیرآهن چیست

تیرآهن چیست ؟

تیرآهن چیست تیرآهن چیست ؟ تیرآهن ساختار مهم بنا و یا سازه را تشکیل میدهد

تیر ورق چیست

تیر ورق چیست ؟

تیر ورق چیست ؟ با توجه به پیشرفت تلکنولوژی در عصر جدید شاهد تغییر فرآیند