محصولات

لیست محصولات

امروز شنبه 29 خرداد 1400

قیمت پروفیل
محصولمشخصاتوزنقیمتبروز رسانی
پروفیل 10*20 - 2.26 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 10*25 - 2.27 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 10*30 - 2.28 kg21,652 تومان1400/03/24
ورق گیلان 2.5 میل 100*رول - کارخانهST3721,070 تومان1400/03/29
پروفیل 20*20 - 2.28 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 20*30 - 2.211 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 20*40 - 2.213 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 20*40 - 2.514 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 20*60 - 2.519 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 25*25 - 2.211 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 25*25 - 2.512 kg21,652 تومان1400/03/24
ورق مبارکه 2 میل 100*200ST3732 kg22,477 تومان1400/03/29
پروفیل 30*30 - 2.213 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 30*30 - 2.514 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 30*40 - 2.215 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 30*40 - 2.517 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 30*50 - 2.217 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 30*50 - 2.519 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 30*50 - 323 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 30*60 - 2.219 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 30*60 - 2.522 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 30*60 - 326 kg21,652 تومان1400/03/24
ورق مبارکه 3 میل 100*200ST3748 kg21,559 تومان1400/03/29
نبشی 3 - 37 kg15,231 تومان1400/03/29
ورق گیلان 3 میل 100*رول - کارخانهST3721,070 تومان1400/03/29
پروفیل 40*40 - 2.217 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 40*40 - 2.519 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 40*40 - 323 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 40*40 - 431 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 40*60 - 2.221 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 40*60 - 2.524 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 40*60 - 329 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 40*80 - 2.225 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 40*80 - 2.529 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 40*80 - 335 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 40*80 - 446 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 40*100 - 340 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 40*100 - 454 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 40*100 - 681 kg22,019 تومان1400/03/24
ورق مبارکه 4 میل 100*200ST3764 kg21,559 تومان1400/03/29
نبشی 4 - 310 kg15,231 تومان1400/03/29
نبشی 4 - 413 kg15,141 تومان1400/03/29
ورق گیلان 4 میل 100*رول - کارخانهST3721,030 تومان1400/03/29
پروفیل 50*50 - 2.221 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 50*50 - 2.524 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 50*50 - 329 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 50*100 - 343 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 50*100 - 458 kg21,652 تومان1400/03/24
ورق مبارکه 5 میل 100*200ST3780 kg22,477 تومان1400/03/29
نبشی 5 - 419 kg14,770 تومان1400/03/29
نبشی 5 - 523 kg14,681 تومان1400/03/29
ورق گیلان 5 میل 100*رول - کارخانهST3721,000 تومان1400/03/29
پروفیل 60*60 - 2.529 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 60*60 - 335 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 60*60 - 446 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 60*80 - 343 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 60*80 - 458 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 60*100 - 346 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 60*100 - 461 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 60*120 - 343 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 60*120 - 458 kg21,652 تومان1400/03/24
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - برش خوردهST37432 kg23,624 تومان1400/03/29
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - تهرانST37432 kg23,578 تومان1400/03/29
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - کارخانهST37432 kg23,486 تومان1400/03/29
نبشی 6 - 529 kg14,956 تومان1400/03/29
نبشی 6 - 633 kg14,910 تومان1400/03/29
ناودانی 625 kg15,321 تومان1400/03/29
ورق گیلان 6 میل 100*رول - برش خوردهST3719,780 تومان1400/03/29
ورق گیلان 6 میل 100*رول - کارخانهST3719,685 تومان1400/03/29
پروفیل 70*70 - 343 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 70*70 - 458 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 80*80 - 343 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 80*80 - 458 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 80*100 - 343 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 80*100 - 458 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 80*120 - 343 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 80*120 - 458 kg21,652 تومان1400/03/24
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - برش خوردهST37576 kg23,440 تومان1400/03/29
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - تهرانST37576 kg23,394 تومان1400/03/29
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - کارخانهST37576 kg23,302 تومان1400/03/29
نبشی 8 - 858 kg14,860 تومان1400/03/29
ناودانی 8 - سبک30 kg15,091 تومان1400/03/29
ناودانی 840 kg15,046 تومان1400/03/29
میلگرد 8 هیربدA26 kg15,900 تومان1400/03/27
میلگرد 8 قزوینA26 kg16,050 تومان1400/03/25
ورق قطعات 8 میل 125*600 - برش خوردهST37480 kg20,450 تومان1400/03/29
ورق قطعات 8 میل 125*600 - کارخانهST37480 kg20,360 تومان1400/03/29
ورق گیلان 8 میل 100*رول - برش خوردهST3719,510 تومان1400/03/29
ورق گیلان 8 میل 100*رول - کارخانهST3719,415 تومان1400/03/29
ورق کاویان 8 میل 125*600 - برش خوردهST37480 kg22,615 تومان1400/03/29
ورق کاویان 8 میل 125*600 - تهرانST37480 kg22,579 تومان1400/03/29
ورق کاویان 8 میل 125*600 - کارخانهST37480 kg22,475 تومان1400/03/29
ورق 8 نورد تهران 60*سفارشیST3717,481 تومان1400/03/23
ورق اکسین 8 میل 200*600 - تهرانST37768 kg31,285 تومان1400/03/29
ورق اکسین 8 میل 200*600 - کارخانهST37768 kg31,095 تومان1400/03/29
پروفیل 90*90 - 343 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 90*90 - 458 kg21,652 تومان1400/03/24
ورق آجدار 1.5 میل 100*200 مبارکه24 kg30,031 تومان1400/03/29
ورق آجدار 1.5 میل 125*250 مبارکه38 kg30,031 تومان1400/03/29
پروفیل 100*100 - 358 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 100*100 - 477 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 100*150 - 496 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 100*180 - 4108 kg21,652 تومان1400/03/24
پروفیل 100*200 - 4115 kg21,652 تومان1400/03/24
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - برش خوردهST37720 kg24,633 تومان1400/03/29
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - تهرانST37720 kg24,587 تومان1400/03/29
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - کارخانهST37720 kg24,495 تومان1400/03/29
نبشی 10 - 1088 kg15,231 تومان1400/03/29
ناودانی 10 - سبک40 kg15,231 تومان1400/03/29
ناودانی 1051 kg15,180 تومان1400/03/29
میلگرد 10 فایکوA38 kg15,350 تومان1400/03/27
میلگرد 10 هیربدA28 kg15,350 تومان1400/03/27
ورق قطعات 10 میل 125*600 - برش خوردهST37600 kg19,825 تومان1400/03/29
ورق قطعات 10 میل 125*600 - کارخانهST37600 kg19,730 تومان1400/03/29
ورق گیلان 10 میل 100*رول - برش خوردهST3719,510 تومان1400/03/29
ورق گیلان 10 میل 100*رول - کارخانهST3719,415 تومان1400/03/29
ورق کاویان 10 میل 125*600 - برش خوردهST37600 kg21,980 تومان1400/03/29
ورق کاویان 10 میل 125*600 - تهرانST37600 kg21,930 تومان1400/03/29
ورق کاویان 10 میل 125*600 - کارخانهST37600 kg21,845 تومان1400/03/29
ورق 10 نورد تهران 60*سفارشیST3717,481 تومان1400/03/23
ورق اکسین 10 میل 200*600 - تهرانST37960 kg28,525 تومان1400/03/29
ورق اکسین 10 میل 200*600 - کارخانهST37960 kg28,385 تومان1400/03/29
نبشی 12 - 12125 kg15,001 تومان1400/03/29
پروفیل 120*120 - 492 kg21,652 تومان1400/03/24
ورق مبارکه 12 میل 150*600 - برش خوردهST37864 kg23,348 تومان1400/03/29
ورق مبارکه 12 میل 150*600 - تهرانST37864 kg23,302 تومان1400/03/29
ورق مبارکه 12 میل 150*600 - کارخانهST37864 kg23,211 تومان1400/03/29
ناودانی 1256 kg15,231 تومان1400/03/29
ورق 12 نورد تهران 40*سفارشیST3717,481 تومان1400/03/23
میلگرد 12 فایکوA311 kg15,320 تومان1400/03/27
میلگرد 12 هیربدA311 kg15,320 تومان1400/03/27
میلگرد 12 اصفهانA311 kg15,570 تومان1400/03/27
تیرآهن 12 اصفهان - تهران120 kg1,733,945 تومان1400/03/29
تیرآهن 12 اصفهان - کارخانه120 kg13,150 تومان1400/03/29
ورق قطعات 12 میل 125*600 - برش خوردهST37720 kg19,825 تومان1400/03/29
ورق قطعات 12 میل 125*600 - کارخانهST37720 kg19,730 تومان1400/03/29
ورق گیلان 12 میل 100*رول - برش خوردهST3719,510 تومان1400/03/29
ورق گیلان 12 میل 100*رول - کارخانهST3719,415 تومان1400/03/29
ورق کاویان 12 میل 125*600 - برش خوردهST37720 kg21,980 تومان1400/03/29
ورق کاویان 12 میل 125*600 - تهرانST37720 kg21,930 تومان1400/03/29
ورق کاویان 12 میل 125*600 - کارخانهST37720 kg21,845 تومان1400/03/29
ورق اکسین 12 میل 200*600 - تهرانST371152 kg28,525 تومان1400/03/29
ورق اکسین 12 میل 200*600 - کارخانهST371152 kg28,366 تومان1400/03/29
قوطی 140*140 - 381 kg21,652 تومان1400/03/24
قوطی 140*140 - 4108 kg21,652 تومان1400/03/24
قوطی 140*140 - 5134 kg22,019 تومان1400/03/24
ناودانی 1474 kg15,506 تومان1400/03/29
میلگرد 14 فایکوA315 kg15,300 تومان1400/03/27
میلگرد 14 هیربدA316 kg15,300 تومان1400/03/27
میلگرد 14 اصفهانA315 kg15,570 تومان1400/03/27
تیرآهن 14 اصفهان - تهران155 kg2,229,358 تومان1400/03/29
تیرآهن 14 اصفهان - کارخانه155 kg13,900 تومان1400/03/29
تیرآهن 14 فایکو - تهران130 kg1,963,303 تومان1400/03/29
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - برش خوردهST371080 kg23,348 تومان1400/03/29
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - تهرانST371080 kg23,302 تومان1400/03/29
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - کارخانهST371080 kg23,211 تومان1400/03/29
ورق قطعات 15 میل 125*600 - برش خوردهST37900 kg19,825 تومان1400/03/29
ورق قطعات 15 میل 125*600 - کارخانهST37900 kg19,730 تومان1400/03/29
ورق گیلان 15 میل 100*رول - برش خوردهST3719,510 تومان1400/03/29
ورق گیلان 15 میل 100*رول - کارخانهST3719,415 تومان1400/03/29
ورق کاویان 15 میل 125*600 - برش خوردهST37900 kg20,961 تومان1400/03/29
ورق کاویان 15 میل 125*600 - تهرانST37900 kg20,915 تومان1400/03/29
ورق کاویان 15 میل 125*600 - کارخانهST37900 kg20,825 تومان1400/03/29
ورق 15 نورد تهران 40*سفارشیST3717,481 تومان1400/03/23
ورق اکسین 15 میل 200*600 - تهرانST371440 kg28,526 تومان1400/03/29
ورق اکسین 15 میل 200*600 - کارخانهST371440 kg28,366 تومان1400/03/29
ناودانی 1684 kg15,506 تومان1400/03/29
میلگرد 16 فایکوA319 kg15,300 تومان1400/03/27
میلگرد 16 هیربدA320 kg15,300 تومان1400/03/27
میلگرد 16 اصفهانA319 kg15,570 تومان1400/03/27
تیرآهن 16 اصفهان - تهران200 kg2,761,468 تومان1400/03/29
تیرآهن 16 اصفهان - کارخانه200 kg15,790 تومان1400/03/29
تیرآهن 16 فایکو - تهران180 kg2,522,936 تومان1400/03/29
ناودانی 18 سنگین100 kg19,265 تومان1400/03/29
میلگرد 18 فایکوA324 kg15,300 تومان1400/03/27
میلگرد 18 هیربدA324 kg15,300 تومان1400/03/27
میلگرد 18 اصفهانA324 kg15,570 تومان1400/03/27
تیرآهن 18 اصفهان - تهران230 kg3,376,147 تومان1400/03/29
تیرآهن 18 اصفهان - کارخانه230 kg13,920 تومان1400/03/29
ناودانی 20 سنگین110 kg24,770 تومان1400/03/29
میلگرد 20 فایکوA330 kg15,300 تومان1400/03/27
میلگرد 20 هیربدA330 kg15,300 تومان1400/03/27
میلگرد 20 اصفهانA330 kg15,570 تومان1400/03/27
تیرآهن 20 اصفهان - تهران270 kg4,527,523 تومان1400/03/29
تیرآهن 20 اصفهان - کارخانه270 kg15,430 تومان1400/03/29
تیرآهن 20 فایکو - تهران240 kg4,100,918 تومان1400/03/29
ورق قطعات 20 میل 125*600 - کارخانهST371200 kg19,730 تومان1400/03/29
ورق گیلان 20 میل 100*رول - کارخانهST3719,415 تومان1400/03/29
ورق کاویان 20 میل 125*600 - برش خوردهST371200 kg20,961 تومان1400/03/29
ورق کاویان 20 میل 125*600 - تهرانST371200 kg20,915 تومان1400/03/29
ورق کاویان 20 میل 125*600 - کارخانهST371200 kg20,825 تومان1400/03/29
ورق اکسین 20 میل 200*600 - تهرانST371920 kg24,301 تومان1400/03/29
ورق اکسین 20 میل 200*600 - کارخانهST371920 kg24,121 تومان1400/03/29
میلگرد 22 فایکوA336 kg15,300 تومان1400/03/27
میلگرد 22 هیربدA336 kg15,300 تومان1400/03/27
میلگرد 22 اصفهانA336 kg15,570 تومان1400/03/27
تیرآهن 22 اصفهان - تهران320 kg5,559,634 تومان1400/03/29
تیرآهن 22 اصفهان - کارخانه320 kg16,600 تومان1400/03/29
تیرآهن 24 اصفهان - تهران370 kg6,477,065 تومان1400/03/29
تیرآهن 24 اصفهان - کارخانه370 kg15,970 تومان1400/03/29
میلگرد 25 فایکوA347 kg15,300 تومان1400/03/27
میلگرد 25 هیربدA347 kg15,300 تومان1400/03/27
میلگرد 25 اصفهانA347 kg15,570 تومان1400/03/27
ورق قطعات 25 میل 125*600 - کارخانهST371500 kg19,730 تومان1400/03/29
ورق گیلان 25 میل 100*رول - کارخانهST3719,415 تومان1400/03/29
ورق کاویان 25 میل 125*600 - برش خوردهST371500 kg20,961 تومان1400/03/29
ورق کاویان 25 میل 125*600 - تهرانST371500 kg20,915 تومان1400/03/29
ورق کاویان 25 میل 125*600 - کارخانهST371500 kg20,825 تومان1400/03/29
ورق اکسین 25 میل 200*600 - تهرانST372400 kg25,716 تومان1400/03/29
ورق اکسین 25 میل 200*600 - کارخانهST372400 kg25,501 تومان1400/03/29
تیرآهن 27 اصفهان - تهران440 kg7,192,661 تومان1400/03/29
تیرآهن 27 اصفهان - کارخانه440 kg15,650 تومان1400/03/29
میلگرد 28 فایکوA358 kg15,300 تومان1400/03/27
میلگرد 28 هیربدA358 kg15,300 تومان1400/03/27
میلگرد 28 اصفهانA358 kg15,570 تومان1400/03/27
ورق آجدار 2 میل 100*200 مبارکه32 kg29,626 تومان1400/03/29
ورق آجدار 2 میل 125*250 مبارکه50 kg29,626 تومان1400/03/29
تیرآهن 30 اصفهان - تهران500 kg8,660,551 تومان1400/03/29
تیرآهن 30 اصفهان - کارخانه500 kg16,250 تومان1400/03/29
ورق قطعات 30 میل 125*600 - کارخانهST371800 kg19,730 تومان1400/03/29
ورق گیلان 30 میل 100*رول - کارخانهST3719,415 تومان1400/03/29
ورق کاویان 30 میل 125*600 - برش خوردهST371800 kg20,961 تومان1400/03/29
ورق کاویان 30 میل 125*600 - تهرانST371800 kg20,915 تومان1400/03/29
ورق کاویان 30 میل 125*600 - کارخانهST371800 kg20,825 تومان1400/03/29
ورق اکسین 30 میل 200*600 - تهرانST372880 kg24,311 تومان1400/03/29
ورق اکسین 30 میل 200*600 - کارخانهST372880 kg24,116 تومان1400/03/29
میلگرد 32 هیربدA375 kg15,300 تومان1400/03/27
میلگرد 32 اصفهانA375 kg15,570 تومان1400/03/27
ورق قطعات 35 میل 125*600 - کارخانهST37900 kg19,730 تومان1400/03/29
ورق گیلان 35 میل 100*رول - کارخانهST3719,415 تومان1400/03/29
ورق کاویان 35 میل 125*600 - برش خوردهST372100 kg20,961 تومان1400/03/29
ورق کاویان 35 میل 125*600 - تهرانST372100 kg20,916 تومان1400/03/29
ورق کاویان 35 میل 125*600 - کارخانهST372100 kg20,825 تومان1400/03/29
ورق اکسین 35 میل 200*600 - تهرانST373360 kg24,311 تومان1400/03/29
ورق اکسین 35 میل 200*600 - کارخانهST373360 kg24,116 تومان1400/03/29
ورق آجدار 3 میل 100*200 مبارکه48 kg23,591 تومان1400/03/29
ورق آجدار 3 میل 125*250 مبارکه70 kg24,331 تومان1400/03/29
ورق کاویان 40 میل 125*600 - برش خوردهST372400 kg20,961 تومان1400/03/29
ورق کاویان 40 میل 125*600 - تهرانST372400 kg20,915 تومان1400/03/29
ورق کاویان 40 میل 125*600 - کارخانهST372400 kg20,825 تومان1400/03/29
ورق اکسین 40 میل 200*600 - تهرانST373840 kg25,170 تومان1400/03/29
ورق اکسین 40 میل 200*600 - کارخانهST373840 kg24,981 تومان1400/03/29
ورق کاویان 45 میل 125*600 - برش خوردهST372700 kg20,961 تومان1400/03/29
ورق کاویان 45 میل 125*600 - تهرانST372700 kg20,915 تومان1400/03/29
ورق کاویان 45 میل 125*600 - کارخانهST372700 kg20,825 تومان1400/03/29
ورق اکسین 45 میل 200*600 - تهرانST374320 kg25,120 تومان1400/03/29
ورق اکسین 45 میل 200*600 - کارخانهST374320 kg24,935 تومان1400/03/29
ورق آجدار 4 میل 100*200 مبارکه64 kg24,521 تومان1400/03/29
ورق آجدار 4 میل 125*250 مبارکه100 kg23,691 تومان1400/03/29
ورق کاویان 50 میل 125*600 - برش خوردهST373000 kg20,961 تومان1400/03/29
ورق کاویان 50 میل 125*600 - تهرانST373000 kg20,915 تومان1400/03/29
ورق کاویان 50 میل 125*600 - کارخانهST373000 kg20,825 تومان1400/03/29
ورق آجدار 5 میل 100*200 مبارکه80 kg24,241 تومان1400/03/29
ورق آجدار 5 میل 125*250 مبارکه125 kg23,421 تومان1400/03/29
ورق آجدار 6 میل 150*600 مبارکه432 kg28,196 تومان1400/03/29
ورق آجدار 8 میل 150*600 مبارکه576 kg35,766 تومان1400/03/29
ورق آجدار 10 میل 100*200 مبارکه720 kg35,830 تومان1400/03/29
نکات قبل از خرید

آیا مفید بود ؟

بر روی ستاره ها کلیک نمایید

سایر محصولات
جدید ترین مقالات
پروفیل چیست

پروفیل چیست ؟

پروفیل چیست و چه کاربردی دارد؟ مقدمه ای بر تاریخچه پروفیل, روش تولید پروفیل و

میلگرد چیست

میلگرد چیست ؟

میلگرد چیست و انواع میگرد و چه کاربردی دارد؟ شاید برای شما هم پیش آمده