قیمت میلگرد

جهت خرید و یا مشاروه با شماره های زیر تماس بگیرید

ارسال کمتر از 24 ساعت
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصل بودن کالا​
امکان پرداخت در محل
محصولآلیاژوزنبارگیری ازوضعیتقیمتبروز رسانی
میلگرد 8 قزوینA26 کیلوتهرانموجود10 تومان1398/10/18 13:52
میلگرد 8 هیربدA26 کیلوتهرانموجود4,960 تومان1398/10/23 12:32
میلگرد 10 فایکوA38 کیلوتهرانناموجود10 تومان1398/10/10 14:42
میلگرد 10 قزوینA28 کیلوتهرانموجود10 تومان1398/10/18 13:52
میلگرد 10 هیربدA28 کیلوتهرانموجود4,960 تومان1398/10/23 12:32
میلگرد 12 اصفهانA311 کیلوتهرانناموجود10 تومان1398/10/10 14:42
میلگرد 12 فایکوA311 کیلوتهرانناموجود10 تومان1398/10/10 14:42
میلگرد 12 قزوینA211 کیلوتهرانموجود10 تومان1398/10/18 13:52
میلگرد 12 هیربدA311 کیلوتهرانموجود4,960 تومان1398/10/23 12:32
میلگرد 14 اصفهانA315 کیلوتهرانناموجود10 تومان1398/10/10 14:42
میلگرد 14 فایکوA315 کیلوتهرانناموجود10 تومان1398/10/10 14:42
میلگرد 14 قزوینA316 کیلوتهرانموجود10 تومان1398/10/18 13:52
میلگرد 14 هیربدA316 کیلوتهرانموجود4,960 تومان1398/10/23 12:32
میلگرد 16 اصفهانA319 کیلوتهرانناموجود10 تومان1398/10/10 14:42
میلگرد 16 فایکوA319 کیلوتهرانناموجود10 تومان1398/10/10 14:42
میلگرد 16 قزوینA320 کیلوتهرانموجود10 تومان1398/10/18 13:52
میلگرد 16 هیربدA320 کیلوتهرانموجود4,960 تومان1398/10/23 12:32
میلگرد 18 اصفهانA324 کیلوتهرانناموجود10 تومان1398/10/10 14:42
میلگرد 18 فایکوA324 کیلوتهرانناموجود10 تومان1398/10/10 14:42
میلگرد 18 قزوینA324 کیلوتهرانموجود10 تومان1398/10/18 13:52
میلگرد 18 هیربدA324 کیلوتهرانموجود4,960 تومان1398/10/23 12:32
میلگرد 20 اصفهانA330 کیلوتهرانناموجود10 تومان1398/10/10 14:42
میلگرد 20 فایکوA330 کیلوتهرانناموجود10 تومان1398/10/10 14:42
میلگرد 20 قزوینA330 کیلوتهرانموجود10 تومان1398/10/18 13:52
میلگرد 20 هیربدA330 کیلوتهرانموجود4,960 تومان1398/10/23 12:32
میلگرد 22 اصفهانA336 کیلوتهرانناموجود10 تومان1398/10/10 14:42
میلگرد 22 فایکوA336 کیلوتهرانناموجود10 تومان1398/10/10 14:42
میلگرد 22 هیربدA336 کیلوتهرانموجود4,960 تومان1398/10/23 12:32
میلگرد 25 اصفهانA347 کیلوتهرانناموجود10 تومان1398/10/10 14:42
میلگرد 25 فایکوA347 کیلوتهرانناموجود10 تومان1398/10/10 14:42
میلگرد 25 هیربدA347 کیلوتهرانموجود4,960 تومان1398/10/23 12:32
میلگرد 28 اصفهانA358 کیلوتهرانناموجود10 تومان1398/10/10 14:42
میلگرد 28 فایکوA358 کیلوتهرانناموجود10 تومان1398/10/10 14:41
میلگرد 28 هیربدA358 کیلوتهرانموجود4,960 تومان1398/10/23 12:32
میلگرد 32 اصفهانA375 کیلوتهرانناموجود10 تومان1398/10/10 14:42
میلگرد 32 هیربدA375 کیلوتهرانموجود4,960 تومان1398/10/23 12:32