قیمت میلگرد

جهت خرید و یا مشاروه با شماره های زیر تماس بگیرید

ارسال کمتر از 24 ساعت
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصل بودن کالا​
امکان پرداخت در محل
محصولآلیاژوزنبارگیری ازوضعیتقیمتبروز رسانی
میلگرد 8 قزوینA26 کیلوتهرانموجود6,000 تومان1398/11/28 13:11
میلگرد 8 هیربدA26 کیلوتهرانموجود6,170 تومان1398/11/28 13:11
میلگرد 10 فایکوA38 کیلوتهرانناموجود6,170 تومان1398/11/28 13:10
میلگرد 10 قزوینA28 کیلوتهرانموجود6,000 تومان1398/11/28 13:11
میلگرد 10 هیربدA28 کیلوتهرانموجود6,160 تومان1398/11/28 13:11
میلگرد 12 اصفهانA311 کیلوتهرانناموجود6,250 تومان1398/11/28 13:10
میلگرد 12 فایکوA311 کیلوتهرانناموجود6,150 تومان1398/11/28 13:10
میلگرد 12 قزوینA211 کیلوتهرانموجود6,000 تومان1398/11/28 13:11
میلگرد 12 هیربدA311 کیلوتهرانموجود6,150 تومان1398/11/28 13:11
میلگرد 14 اصفهانA315 کیلوتهرانناموجود6,150 تومان1398/11/28 13:10
میلگرد 14 فایکوA315 کیلوتهرانناموجود6,150 تومان1398/11/28 13:10
میلگرد 14 قزوینA316 کیلوتهرانموجود6,000 تومان1398/11/28 13:11
میلگرد 14 هیربدA316 کیلوتهرانموجود6,150 تومان1398/11/28 13:11
میلگرد 16 اصفهانA319 کیلوتهرانناموجود6,150 تومان1398/11/28 13:10
میلگرد 16 فایکوA319 کیلوتهرانناموجود6,150 تومان1398/11/28 13:10
میلگرد 16 قزوینA320 کیلوتهرانموجود6,000 تومان1398/11/28 13:11
میلگرد 16 هیربدA320 کیلوتهرانموجود6,150 تومان1398/11/28 13:11
میلگرد 18 اصفهانA324 کیلوتهرانناموجود6,150 تومان1398/11/28 13:10
میلگرد 18 فایکوA324 کیلوتهرانناموجود6,150 تومان1398/11/28 13:10
میلگرد 18 قزوینA324 کیلوتهرانموجود6,000 تومان1398/11/28 13:11
میلگرد 18 هیربدA324 کیلوتهرانموجود6,150 تومان1398/11/28 13:11
میلگرد 20 اصفهانA330 کیلوتهرانناموجود6,150 تومان1398/11/28 13:10
میلگرد 20 فایکوA330 کیلوتهرانناموجود6,150 تومان1398/11/28 13:10
میلگرد 20 قزوینA330 کیلوتهرانموجود6,000 تومان1398/11/28 13:11
میلگرد 20 هیربدA330 کیلوتهرانموجود6,150 تومان1398/11/28 13:11
میلگرد 22 اصفهانA336 کیلوتهرانناموجود6,150 تومان1398/11/28 13:10
میلگرد 22 فایکوA336 کیلوتهرانناموجود6,150 تومان1398/11/28 13:10
میلگرد 22 هیربدA336 کیلوتهرانموجود6,150 تومان1398/11/28 13:11
میلگرد 25 اصفهانA347 کیلوتهرانناموجود6,150 تومان1398/11/28 13:10
میلگرد 25 فایکوA347 کیلوتهرانناموجود6,150 تومان1398/11/28 13:10
میلگرد 25 هیربدA347 کیلوتهرانموجود6,150 تومان1398/11/28 13:11
میلگرد 28 اصفهانA358 کیلوتهرانناموجود6,150 تومان1398/11/28 13:10
میلگرد 28 فایکوA358 کیلوتهرانناموجود6,150 تومان1398/11/28 13:10
میلگرد 28 هیربدA358 کیلوتهرانموجود6,150 تومان1398/11/28 13:11
میلگرد 32 اصفهانA375 کیلوتهرانناموجود6,150 تومان1398/11/28 13:10
میلگرد 32 هیربدA375 کیلوتهرانموجود6,150 تومان1398/11/28 13:11