قیمت میلگرد

جهت خرید و یا مشاروه با شماره های زیر تماس بگیرید

ارسال کمتر از 24 ساعت
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصل بودن کالا​
امکان پرداخت در محل
محصولآلیاژوزنبارگیری ازوضعیتقیمتبروز رسانی
میلگرد 8 قزوینA26 کیلوتهرانموجود7,240 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 8 هیربدA26 کیلوتهرانموجود7,250 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 10 فایکوA38 کیلوتهرانموجود6,750 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 10 قزوینA28 کیلوتهرانموجود7,000 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 10 هیربدA28 کیلوتهرانموجود7,250 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 12 اصفهانA311 کیلوتهرانموجود6,900 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 12 فایکوA311 کیلوتهرانموجود6,750 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 12 قزوینA211 کیلوتهرانموجود7,000 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 12 هیربدA311 کیلوتهرانموجود7,230 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 14 اصفهانA315 کیلوتهرانموجود6,900 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 14 فایکوA315 کیلوتهرانموجود6,750 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 14 قزوینA316 کیلوتهرانموجود7,000 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 14 هیربدA316 کیلوتهرانموجود7,000 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 16 اصفهانA319 کیلوتهرانموجود6,900 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 16 فایکوA319 کیلوتهرانموجود6,750 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 16 قزوینA320 کیلوتهرانموجود7,000 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 16 هیربدA320 کیلوتهرانموجود7,000 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 18 اصفهانA324 کیلوتهرانموجود6,900 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 18 فایکوA324 کیلوتهرانموجود6,750 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 18 قزوینA324 کیلوتهرانموجود7,000 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 18 هیربدA324 کیلوتهرانموجود7,000 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 20 اصفهانA330 کیلوتهرانموجود6,900 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 20 فایکوA330 کیلوتهرانموجود6,750 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 20 قزوینA330 کیلوتهرانموجود7,000 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 20 هیربدA330 کیلوتهرانموجود7,000 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 22 اصفهانA336 کیلوتهرانموجود6,900 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 22 فایکوA336 کیلوتهرانموجود6,750 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 22 هیربدA336 کیلوتهرانموجود7,000 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 25 اصفهانA347 کیلوتهرانموجود6,900 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 25 فایکوA347 کیلوتهرانموجود6,750 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 25 هیربدA347 کیلوتهرانموجود7,000 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 28 اصفهانA358 کیلوتهرانموجود6,900 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 28 فایکوA358 کیلوتهرانموجود6,750 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 28 هیربدA358 کیلوتهرانموجود7,000 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 32 اصفهانA375 کیلوتهرانموجود6,900 تومان1399/03/13 12:40
میلگرد 32 هیربدA375 کیلوتهرانموجود7,000 تومان1399/03/13 12:40