02168439

مشاوره رایگان قبل از خرید !

02168439

مشاوره رایگان قبل از خرید !

قیمت ورق سیاه

محصولمشخصاتوزنقیمتبروز رسانیhf:att:pa_sizehf:att:pa_factory
ورق گیلان 2.5 میل رول - کارخانهST3733,455 تومان1403/04/282-5
ورق مبارکه 2 میل 100*200 - تهرانST3732 kg35,371 تومان1403/04/282
ورق مبارکه 3 میل 100*200 - تهرانST3748 kg36,751 تومان1403/04/283
ورق گیلان 3 میل - کارخانهST3733,455 تومان1403/04/283
ورق مبارکه 4 میل 100*200 - تهرانST3764 kg36,751 تومان1403/04/284
ورق گیلان 4 میل - کارخانهST3733,455 تومان1403/04/284
ورق مبارکه 5 میل 100*200 - تهرانST3780 kg38,181 تومان1403/04/285
ورق گیلان 5 میل - کارخانهST3733,455 تومان1403/04/285
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - برش خوردهST37432 kg34,361 تومان1403/04/286
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - تهرانST37432 kg34,271 تومان1403/04/286
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - کارخانهST37432 kg34,000 تومان1403/04/286
ورق گیلان 6 میل - برش خوردهST3733,181 تومان1403/04/286
ورق گیلان 6 میل - کارخانهST3732,821 تومان1403/04/286
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - برش خوردهST37576 kg34,361 تومان1403/04/288
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - تهرانST37576 kg34,271 تومان1403/04/288
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - کارخانهST37576 kg34,000 تومان1403/04/288
ورق قطعات 8 میل 125*600 - برش خوردهST37480 kg33,460 تومان1403/04/288
ورق قطعات 8 میل 125*600 - کارخانهST37480 kg33,090 تومان1403/04/288
ورق گیلان 8 میل - برش خوردهST3733,181 تومان1403/04/288
ورق گیلان 8 میل - کارخانهST3732,821 تومان1403/04/288
ورق کاویان 8 میل 125*600 - برش خوردهST37480 kg35,551 تومان1403/04/288
ورق کاویان 8 میل 125*600 - تهرانST37480 kg35,451 تومان1403/04/288
ورق کاویان 8 میل 125*600 - کارخانهST37480 kg35,181 تومان1403/04/288
ورق 8 نورد تهرانST3725,729 تومان1403/04/238
ورق اکسین 8 میل 200*600 - تهرانST37768 kg37,281 تومان1403/04/288
ورق اکسین 8 میل 200*600 - کارخانهST37768 kg36,821 تومان1403/04/288
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - برش خوردهST37720 kg36,271 تومان1403/04/2810
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - تهرانST37720 kg36,181 تومان1403/04/2810
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - کارخانهST37720 kg35,911 تومان1403/04/2810
ورق قطعات 10 میل 125*600 - برش خوردهST37600 kg33,181 تومان1403/04/2810
ورق قطعات 10 میل 125*600 - کارخانهST37600 kg32,821 تومان1403/04/2810
ورق گیلان 10 میل - برش خوردهST3733,181 تومان1403/04/2810
ورق گیلان 10 میل - کارخانهST3732,821 تومان1403/04/2810
ورق کاویان 10 میل 125*600 - برش خوردهST37600 kg37,881 تومان1403/04/2810
ورق کاویان 10 میل 125*600 - تهرانST37600 kg37,741 تومان1403/04/2810
ورق کاویان 10 میل 125*600 - کارخانهST37600 kg36,921 تومان1403/04/2810
ورق 10 نورد تهرانST3725,728 تومان1403/04/2310
ورق اکسین 10 میل 200*600 - تهرانST37960 kg36,371 تومان1403/04/2810
ورق اکسین 10 میل 200*600 - کارخانهST37960 kg35,916 تومان1403/04/2810
ورق مبارکه 12 میل 150*600 - برش خوردهST37864 kg34,551 تومان1403/04/2812
ورق مبارکه 12 میل 150*600 - تهرانST37864 kg34,451 تومان1403/04/2812
ورق مبارکه 12 میل 150*600 - کارخانهST37864 kg34,181 تومان1403/04/2812
ورق 12 نورد تهرانST3726,919 تومان1403/04/2312
ورق قطعات 12 میل 125*600 - برش خوردهST37720 kg29,641 تومان1403/04/2812
ورق قطعات 12 میل 125*600 - کارخانهST37720 kg29,271 تومان1403/04/2812
ورق گیلان 12 میل - برش خوردهST3730,911 تومان1403/04/2812
ورق گیلان 12 میل - کارخانهST3730,550 تومان1403/04/2812
ورق کاویان 12 میل 125*600 - برش خوردهST37720 kg35,181 تومان1403/04/2812
ورق کاویان 12 میل 125*600 - تهرانST37720 kg35,101 تومان1403/04/2812
ورق کاویان 12 میل 125*600 - کارخانهST37720 kg34,831 تومان1403/04/2812
ورق اکسین 12 میل 200*600 - تهرانST371152 kg31,831 تومان1403/04/2812
ورق اکسین 12 میل 200*600 - کارخانهST371152 kg31,371 تومان1403/04/2812
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - برش خوردهST371080 kg34,680 تومان1403/04/2815
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - تهرانST371080 kg34,551 تومان1403/04/2815
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - کارخانهST371080 kg34,271 تومان1403/04/2815
ورق قطعات 15 میل 125*600 - برش خوردهST37900 kg29,641 تومان1403/04/2815
ورق قطعات 15 میل 125*600 - کارخانهST37900 kg29,271 تومان1403/04/2815
ورق گیلان 15 میل - برش خوردهST3729,911 تومان1403/04/2815
ورق گیلان 15 میل - کارخانهST3729,560 تومان1403/04/2815
ورق کاویان 15 میل 125*600 - برش خوردهST37900 kg34,271 تومان1403/04/2815
ورق کاویان 15 میل 125*600 - تهرانST37900 kg34,181 تومان1403/04/2815
ورق کاویان 15 میل 125*600 - کارخانهST37900 kg33,911 تومان1403/04/2815
ورق 15 نورد تهرانST3738,159 تومان1403/04/1915
ورق اکسین 15 میل 200*600 - تهرانST371440 kg31,831 تومان1403/04/2815
ورق اکسین 15 میل 200*600 - کارخانهST371440 kg31,371 تومان1403/04/2815
ورق قطعات 20 میل 125*600 - کارخانهST371200 kg29,561 تومان1403/04/2820
ورق گیلان 20 میل - کارخانهST3730,281 تومان1403/04/2820
ورق کاویان 20 میل 125*600 - برش خوردهST371200 kg30,181 تومان1403/04/2820
ورق کاویان 20 میل 125*600 - تهرانST371200 kg30,091 تومان1403/04/2820
ورق کاویان 20 میل 125*600 - کارخانهST371200 kg29,821 تومان1403/04/2820
ورق اکسین 20 میل 200*600 - تهرانST371920 kg31,821 تومان1403/04/2820
ورق اکسین 20 میل 200*600 - کارخانهST371920 kg31,371 تومان1403/04/2820
ورق قطعات 25 میل 125*600 - کارخانهST371500 kg29,561 تومان1403/04/2825
ورق گیلان 25 میل - کارخانهST3730,281 تومان1403/04/2825
ورق کاویان 25 میل 125*600 - برش خوردهST371500 kg30,181 تومان1403/04/2825
ورق کاویان 25 میل 125*600 - تهرانST371500 kg30,091 تومان1403/04/2825
ورق کاویان 25 میل 125*600 - کارخانهST371500 kg29,821 تومان1403/04/2825
ورق اکسین 25 میل 200*600 - تهرانST372400 kg31,831 تومان1403/04/2825
ورق اکسین 25 میل 200*600 - کارخانهST372400 kg31,371 تومان1403/04/2825
ورق قطعات 30 میل 125*600 - کارخانهST371800 kg29,561 تومان1403/04/2830
ورق گیلان 30 میل - کارخانهST3730,281 تومان1403/04/2830
ورق کاویان 30 میل 125*600 - برش خوردهST371800 kg29,551 تومان1403/04/2830
ورق کاویان 30 میل 125*600 - تهرانST371800 kg29,451 تومان1403/04/2830
ورق کاویان 30 میل 125*600 - کارخانهST371800 kg29,181 تومان1403/04/2830
ورق اکسین 30 میل 200*600 - تهرانST372880 kg34,561 تومان1403/04/2830
ورق اکسین 30 میل 200*600 - کارخانهST372880 kg34,101 تومان1403/04/2830
ورق قطعات 35 میل 125*600 - کارخانهST37900 kg29,561 تومان1403/04/2835
ورق گیلان 35 میل - کارخانهST3730,281 تومان1403/04/2835
ورق کاویان 35 میل 125*600 - برش خوردهST372100 kg29,461 تومان1403/04/2835
ورق کاویان 35 میل 125*600 - تهرانST372100 kg29,361 تومان1403/04/2835
ورق کاویان 35 میل 125*600 - کارخانهST372100 kg29,091 تومان1403/04/2835
ورق اکسین 35 میل 200*600 - تهرانST373360 kg34,561 تومان1403/04/2835
ورق اکسین 35 میل 200*600 - کارخانهST373360 kg34,101 تومان1403/04/2835
ورق کاویان 40 میل 125*600 - برش خوردهST372400 kg29,461 تومان1403/04/2840
ورق کاویان 40 میل 125*600 - تهرانST372400 kg29,361 تومان1403/04/2840
ورق کاویان 40 میل 125*600 - کارخانهST372400 kg29,091 تومان1403/04/2840
ورق اکسین 40 میل 200*600 - تهرانST373840 kg34,561 تومان1403/04/2840
ورق اکسین 40 میل 200*600 - کارخانهST373840 kg34,101 تومان1403/04/2840
ورق کاویان 45 میل 125*600 - برش خوردهST372700 kg30,360 تومان1403/04/2845
ورق کاویان 45 میل 125*600 - تهرانST372700 kg30,271 تومان1403/04/2845
ورق کاویان 45 میل 125*600 - کارخانهST372700 kg30,001 تومان1403/04/2845
ورق اکسین 45 میل 200*600 - تهرانST374320 kg34,561 تومان1403/04/2845
ورق اکسین 45 میل 200*600 - کارخانهST374320 kg34,101 تومان1403/04/2845
ورق کاویان 50 میل 125*600 - برش خوردهST373000 kg30,636 تومان1403/04/2850
ورق کاویان 50 میل 125*600 - تهرانST373000 kg30,271 تومان1403/04/2850
ورق کاویان 50 میل 125*600 - کارخانهST373000 kg30,001 تومان1403/04/2850
ورق اکسین 50 میل 200*600 - تهرانST374800 kg34,561 تومان1403/04/2850
ورق اکسین 50 میل 200*600 - کارخانهST374800 kg34,101 تومان1403/04/2850
varagh
جدید ترین مقالات

ورق چیست ؟

در بازار آهن به ورق آهن ورق سیاهگفته میشود و در اصطلاح انگلیسی به آن Sheet Metal و یا Steel Sheet نیز گفته میشود.

کاربردهای ورق اساسا در ساختمان میباشد و از نظر کیفیت به اصطلاح از ST33 شروع می شود و به ST52 ختم می شود هرچه ورقها ازST37 پایین تر باشند نرم تر می شود به عبارتی هر چه عنصر کربن در ورق های فولادی بیشتر باشد ورق سخت تر می شود مانند ST52. ورقهای گرم در کارخانه های فولاد سازی مستقیما از شمش ورق و گنداله آهن تولید می شود و اولین مراحل تولید ورق می باشد. جهت مطالعه بیشتر به ورق چیست

سوالات متداول

کاربرد ورق سیاه

 • ساخت پروفیل های صنعتی
 • مصارف ساختمانی
 • انتقال نفت و گاز
 • تانکر سازی
 • خودرو سازی
 • کشتی سازی
 • صنایع سنگین فلزی

نکات قبل از خرید ورق

 1. اینکه با دانش کافی ورق خرید کنید باعث خوشحالی ماست به همین دلیل حتمن توجه داشته باشید اگر محصولی در جدول قیمت ما نباشد یعنی یا تولید نمیشود یا اصلا وجود خارجی در آن سایز و کارخانه نیست
 2. از نوع کاربرد ورق در پروژه خود مطمعن باشید اگر نمیدانید کدام ورق از کدام کارخانه برای پروژه شما مناسب است حتمن با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید
 3. هر کارخانه به نحوه ورق سیاه را تولید میکند, که این تولید باعث نحوه کاربری ورق کاملا تغییر میدهد
 4. ابعاد شیت تولید شده هر کارخانه فقط متفاوت است یعنی همه کارخانه های ورق در ایران یک ابعاد خاص تولید نمیکنند و هر کارخانه مقایس خود را دارد جهت اطلاع از ابعاد به جدول زیر مراجعه کنید
 5. دربرشکاری ورق دقت برش در گیوتین تقریبا صفر و در برش هوا یک سانت در لیزر نیم سانتی متر میباشد
 6. در سوراخ کاری ورق دقت دستگاه مگنت 1-2 سانت و در دریلکاری 0.5 سانت میباشد
 7. ورق برشی در ابعاد ها و ضخامت های مد نظر قابل ارائه میباشد پس نقشه خود را از طریق ایمیل و واتس اپ برای کارشناسان فروش ارسال فرمایید
 8. قیمت ورقدر انبار تهران مطمعنا با قیمت درب کارخانه متفاوت است ولی در اکثر مواقع به دلیل موجودی بالای ورق در انبار و خرید قیمت گذشته قیمت ها گاها از کارخانه نیز ارزان تر است
 9. ارائه صفحه ستون و کله گاوی از تمامی کارخانه ها میسر است

نکات بعد از خرید ورق سیاه

 1. هزینه بارگیری از کارخانه به مقصد مشتری به عهده مشتری میباشد ولی در انبار تهران توافقی است
 2. در کرایه بار به اقصی نقاط ایران و تهران شرکت کاویان ذینفع نیست و برای ارسال بار با باربری های موجود در بازار آهن تماس گرفته میشود لازم به ذکر است که حتی میتوانید خودتان لجستیک خود را تهیه کنید
 3. در تخلیه ورق های شیت نیاز به جرثقیل دارد ولی در ورق های برشی میتوانید جهت تخلیه از راننده کمک بگیرید
 4. هزینه نهایی و تمام شده برگه باسکول میباشد امکان درخواست ارسال برگه باسکول نیز فراهم است

ورق برشی ارائه میشود ؟

شرکت فولاد کاویان جزو معدود شرکت های در ایران میباشد که نه تنها داری سریع ترین و بروزترین دستگاه های برش گیوتین و لیزر و هوا برش میباشد بلکه با استقرار در بازار آهن هزینه جابجای ورق شیت از بنگاه به کارگاه را نیز حذف کرده هست و به همین جهت امکان برش ورق در هر ابعادی فراهم میباشد.

آیا قیمت ورق در سایت مقطوع است؟ هزینه های جانبی نیز دارد؟

فولاد کاویان با سابقه درخشان در بازار آهن همیشه توانسته رضایت مشتریان خود را جلب کند و قیمت ها را تا حداکثر امکان کاهش دهد که این امر در وزن های مختلف متفاوت میباشد که هرچه وزن درخواستی بیشتر باشد قیمت نیز کاهش میابد و در ورق های برشی تنها هزینه جانبی فقط بارگیری و خرج انبار میباشد ولاغیر.

با توجه به مبدا خرید ورق در سه کلاس قیمت عرضه میشود

 1. ورق در درب کارخانه که کمتر از 20 تن میسر نمیباشد.
 2. قیمت ورقدر بازارآهن تهران که در هر وزنی قابل ارسال است.
 3. ورق برشی که با توجه به درخواست و موجودی انبار قابل کاهش نیز است.

قیمت های ورق بروز هستند؟ چه ساعتی اعلام میگرد ؟

قیمت ورق در سایت هر روز توسط بیش از 30 منبع که شامل بورس و کارخانه های و بنگاه های آهن آلات میباشند توسط کارشناسان تامین کننده شرکت کاویان از ساعت 11:30 الی 15 بروز میشوند

محاسبه وزن ورق

از فرمول زیر قادر به محاسبه وزن ورق به کیلو میباشید
A (ضخامت) X B (عرض) X C (طول) X 0.000785

مشاهده بیشتر توضیحات