آهن آلات

لیست آهن آلات

امروز پنجشنبه 6 مهر 1402

قیمت پروفیل
محصولمشخصاتوزنقیمتبروز رسانیhf:att:pa_info
پروفیل 10*20 - 2.26 kg33,761تومان1402/07/05
پروفیل 10*25 - 2.27 kg33,761تومان1402/07/05
پروفیل 10*30 - 2.28 kg33,761تومان1402/07/05
پروفیل 20*20 - 2.28 kg33,761تومان1402/07/05
پروفیل 20*30 - 2.211 kg33,761تومان1402/07/05
پروفیل 20*40 - 2.213 kg33,761تومان1402/07/05
پروفیل 20*40 - 2.514 kg33,486تومان1402/07/05
پروفیل 20*60 - 2.519 kg33,486تومان1402/07/05
پروفیل 25*25 - 2.211 kg33,761تومان1402/07/05
پروفیل 25*25 - 2.512 kg33,486تومان1402/07/05
پروفیل 30*30 - 2.213 kg33,761تومان1402/07/05
پروفیل 30*30 - 2.514 kg33,486تومان1402/07/05
پروفیل 30*40 - 2.215 kg33,761تومان1402/07/05
پروفیل 30*40 - 2.517 kg33,486تومان1402/07/05
پروفیل 30*50 - 2.217 kg33,761تومان1402/07/05
پروفیل 30*50 - 2.519 kg33,486تومان1402/07/05
پروفیل 30*50 - 323 kg33,476تومان1402/07/05
پروفیل 30*60 - 2.219 kg33,761تومان1402/07/05
پروفیل 30*60 - 2.522 kg33,486تومان1402/07/05
پروفیل 30*60 - 326 kg33,486تومان1402/07/05
پروفیل 40*40 - 2.217 kg33,761تومان1402/07/05
پروفیل 40*40 - 2.519 kg33,486تومان1402/07/05
پروفیل 40*40 - 323 kg33,486تومان1402/07/05
پروفیل 40*40 - 431 kg33,671تومان1402/07/05
پروفیل 40*60 - 2.221 kg33,761تومان1402/07/05
پروفیل 40*60 - 2.524 kg33,486تومان1402/07/05
پروفیل 40*60 - 329 kg33,486تومان1402/07/05
پروفیل 40*80 - 2.225 kg33,761تومان1402/07/05
پروفیل 40*80 - 2.529 kg33,486تومان1402/07/05
پروفیل 40*80 - 335 kg33,486تومان1402/07/05
پروفیل 40*80 - 446 kg33,671تومان1402/07/05
پروفیل 40*100 - 340 kg33,486تومان1402/07/05
پروفیل 40*100 - 454 kg33,671تومان1402/07/05
پروفیل 40*100 - 681 kg36,696تومان1402/07/05
پروفیل 40*100 - 340 kg33,486تومان1402/07/05
پروفیل 40*100 - 454 kg33,671تومان1402/07/05
پروفیل 40*100 - 681 kg36,696تومان1402/07/05
پروفیل 50*50 - 2.221 kg33,761تومان1402/07/05
پروفیل 50*50 - 2.524 kg33,486تومان1402/07/05
پروفیل 50*50 - 329 kg33,486تومان1402/07/05
پروفیل 50*100 - 343 kg33,486تومان1402/07/05
پروفیل 50*100 - 458 kg33,671تومان1402/07/05
پروفیل 60*60 - 2.529 kg33,486تومان1402/07/05
پروفیل 60*60 - 335 kg33,486تومان1402/07/05
پروفیل 60*60 - 446 kg33,671تومان1402/07/05
پروفیل 60*80 - 343 kg33,486تومان1402/07/05
پروفیل 60*80 - 458 kg33,671تومان1402/07/05
پروفیل 60*100 - 346 kg33,486تومان1402/07/05
پروفیل 60*100 - 461 kg33,671تومان1402/07/05
پروفیل 60*120 - 343 kg33,486تومان1402/07/05
پروفیل 60*120 - 458 kg33,671تومان1402/07/05
ناودانی 625 kg24,406تومان1402/07/05
پروفیل 70*70 - 343 kg33,486تومان1402/07/05
پروفیل 70*70 - 458 kg33,671تومان1402/07/05
پروفیل 80*80 - 343 kg33,486تومان1402/07/05
پروفیل 80*80 - 458 kg33,671تومان1402/07/05
پروفیل 80*100 - 343 kg33,486تومان1402/07/05
پروفیل 80*100 - 458 kg33,671تومان1402/07/05
پروفیل 80*120 - 343 kg33,486تومان1402/07/05
پروفیل 80*120 - 458 kg33,671تومان1402/07/05
ناودانی 8 - سبک30 kg23,823تومان1402/07/05
ناودانی 8 - 40 kg23,671تومان1402/07/05
پروفیل 90*90 - 343 kg33,486تومان1402/07/05
پروفیل 90*90 - 458 kg33,671تومان1402/07/05
پروفیل 100*100 - 358 kg33,486تومان1402/07/05
پروفیل 100*100 - 477 kg33,671تومان1402/07/05
پروفیل 100*150 - 496 kg33,671تومان1402/07/05
پروفیل 100*180 - 4108 kg33,671تومان1402/07/05
پروفیل 100*200 - 4115 kg33,671تومان1402/07/05
ناودانی 10 - سبک40 kg23,671تومان1402/07/05
ناودانی 10 - 51 kg23,671تومان1402/07/05
ورق 10 نورد تهرانST3721,567تومان1402/06/28st37
پروفیل 120*120 - 492 kg33,671تومان1402/07/05
ناودانی 1256 kg24,404تومان1402/07/05
میلگرد 12 فایکوA311 kg23,671تومان1402/07/03a3
میلگرد 12 هیربدA311 kg23,671تومان1402/07/03a3
میلگرد 12 قزوینA211 kg23,671تومان1402/07/03a2
میلگرد 12 ابهرA311 kg23,671تومان1402/07/03a3
قوطی 140*140 - 381 kg33,486تومان1402/07/05
قوطی 140*140 - 4108 kg33,671تومان1402/07/05
قوطی 140*140 - 5134 kg33,696تومان1402/07/05
ناودانی 1474 kg24,404تومان1402/07/05
میلگرد 14 فایکوA315 kg23,671تومان1402/07/03a3
میلگرد 14 هیربدA316 kg23,671تومان1402/07/03a3
میلگرد 14 قزوینA316 kg23,671تومان1402/07/03a3
میلگرد 14 ابهرA315 kg23,671تومان1402/07/03a3
ورق 15 نورد تهرانST3724,777تومان1402/06/28st37
ناودانی 1684 kg24,772تومان1402/07/05
میلگرد 16 فایکوA319 kg23,671تومان1402/07/03a3
میلگرد 16 هیربدA320 kg23,671تومان1402/07/03a3
میلگرد 16 قزوینA320 kg23,671تومان1402/07/03a3
میلگرد 16 ابهرA319 kg23,671تومان1402/07/03a3
تیرآهن 16 اصفهان - تهران200 kg4,541,284تومان1402/07/05
تیرآهن 16 اصفهان - کارخانه200 kg23,901تومان1402/07/05
ناودانی 18 سنگین100 kg24,954تومان1402/07/05
میلگرد 18 فایکوA324 kg23,671تومان1402/07/03a3
میلگرد 18 هیربدA324 kg23,671تومان1402/07/03a3
میلگرد 18 قزوینA324 kg23,671تومان1402/07/03a3
میلگرد 18 ابهرA324 kg23,671تومان1402/07/03a3
تیرآهن 18 اصفهان - تهران230 kg5,504,587تومان1402/07/05
تیرآهن 18 اصفهان - کارخانه230 kg25,020تومان1402/07/05
ناودانی 20 سنگین110 kg27,244تومان1402/07/05
میلگرد 20 فایکوA330 kg23,671تومان1402/07/03a3
میلگرد 20 هیربدA330 kg23,671تومان1402/07/03a3
میلگرد 20 قزوینA330 kg23,671تومان1402/07/03a3
میلگرد 20 ابهرA330 kg23,671تومان1402/07/03a3
تیرآهن 20 اصفهان - تهران270 kg6,559,633تومان1402/07/05
تیرآهن 20 اصفهان - کارخانه270 kg24,753تومان1402/07/05
میلگرد 22 فایکوA336 kg23,671تومان1402/07/03a3
میلگرد 22 هیربدA336 kg23,671تومان1402/07/03a3
تیرآهن 22 اصفهان - تهران320 kg7,706,422تومان1402/07/05
تیرآهن 22 اصفهان - کارخانه320 kg23,712تومان1402/07/05
تیرآهن 24 اصفهان - تهران370 kg8,899,082تومان1402/07/05
تیرآهن 24 اصفهان - کارخانه370 kg24,381تومان1402/07/05
میلگرد 25 فایکوA347 kg23,671تومان1402/07/03a3
میلگرد 25 ابهرA347 kg23,671تومان1402/07/03a3
تیرآهن 27 اصفهان - تهران440 kg10,366,972تومان1402/07/05
تیرآهن 27 اصفهان - کارخانه440 kg24,109تومان1402/07/05
میلگرد 28 فایکوA358 kg23,671تومان1402/07/03a3
میلگرد 28 هیربدA358 kg23,671تومان1402/07/03a3
ورق آجدار 2 میل 100*200 مبارکه32 kg38,073تومان1402/07/05
ورق آجدار 2 میل 125*250 مبارکه50 kg38,532تومان1402/07/05
تیرآهن 30 اصفهان - تهران500 kg12,844,036تومان1402/07/05
تیرآهن 30 اصفهان - کارخانه500 kg25,688تومان1402/07/05
میلگرد 32 هیربدA375 kg23,671تومان1402/07/03a3
میلگرد 32 ابهرA375 kg23,671تومان1402/07/03a3
ورق آجدار 3 میل 100*200 مبارکه48 kg38,073تومان1402/07/05
ورق آجدار 3 میل 125*250 مبارکه70 kg38,532تومان1402/07/05
ورق آجدار 4 میل 100*200 مبارکه64 kg38,073تومان1402/07/05
ورق آجدار 4 میل 125*250 مبارکه100 kg38,532تومان1402/07/05
ورق آجدار 5 میل 100*200 مبارکه80 kg38,073تومان1402/07/05
ورق آجدار 5 میل 125*250 مبارکه125 kg38,532تومان1402/07/05
ورق آجدار 6 میل 150*600 مبارکه432 kg39,449تومان1402/07/05
ورق آجدار 8 میل 150*600 مبارکه576 kg39,449تومان1402/07/05
ورق آجدار 10 میل 100*200 مبارکه720 kg38,073تومان1402/07/05
ورق روغنی 0.5 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST128 kg38,536تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.5 میل - 100*200, فولاد مبارکهST128 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.5 میل - 100*200, هفت الماسST128 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.5 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1212.5 kg38,536تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.5 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1212.5 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.5 میل - 125*250, هفت الماسST1212.5 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.5 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg38,536تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.5 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.5 میل - رول, هفت الماسST122000 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.6 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST129.6 kg38,536تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.6 میل - 100*200, فولاد مبارکهST129.6 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.6 میل - 100*200, هفت الماسST129.6 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.6 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1215 kg38,536تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.6 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1215 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.6 میل - 125*250, هفت الماسST1215 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.6 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg38,536تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.6 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.6 میل - رول, هفت الماسST122000 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1211.2 kg38,536تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1211.2 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, هفت الماسST1211.2 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1217.5 kg38,536تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1217.5 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, هفت الماسST1217.5 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.7 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg38,536تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.7 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.7 میل - رول, هفت الماسST122000 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1213 kg38,534تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1213 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, هفت الماسST1213 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1220 kg38,536تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1220 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, هفت الماسST1220 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.8 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg38,536تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.8 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.8 میل - رول, هفت الماسST122000 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1216 kg36,698تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1216 kg38,073تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1 میل - 100*200, هفت الماسST1216 kg37,614تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1225 kg36,698تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1225 kg38,073تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1 میل - 125*250, هفت الماسST1225 kg37,614تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg36,698تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg38,073تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1 میل - رول, هفت الماسST122000 kg37,614تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.25 - 100*200, فولاد غرب آسیاST1220 kg36,698تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.25 - 100*200, فولاد مبارکهST1220 kg38,073تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.25 - 100*200, هفت الماسST1220 kg37,614تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.25 - 125*250, فولاد غرب آسیاST1231 kg36,698تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.25 - 125*250, فولاد مبارکهST1231 kg38,073تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.25 - 125*250, هفت الماسST1231 kg37,614تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.25 - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg36,698تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.25 - رول, فولاد مبارکهST122000 kg38,073تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.25 - رول, هفت الماسST122000 kg37,614تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.5 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1224 kg36,698تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.5 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1224 kg38,073تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.5 میل - 100*200, هفت الماسST1224 kg37,614تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.5 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1237.5 kg36,698تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.5 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1237.5 kg38,073تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.5 میل - 125*250, هفت الماسST1237.5 kg37,614تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.5 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg36,698تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.5 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg38,073تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.5 میل - رول, هفت الماسST122000 kg37,614تومان1402/07/05st12
نکات قبل از خرید

آیا مفید بود ؟

بر روی ستاره ها کلیک نمایید

سایر محصولات
جدید ترین مقالات
شکل دهی ورق فلزی

نحوه فرمینگ ورق

نحوه فرمینگ ورق فرآیندهای شکل دهی ورق فلزی مقدمه محصولات ساخته شده از ورق های