بازارآهن

لیست بازارآهن

امروز دوشنبه 7 اسفند 1402

قیمت پروفیل
محصولمشخصاتوزنقیمتبروز رسانیhf:att:pa_info
پروفیل 10*20 - 2.26 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 10*25 - 2.27 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 20*30 - 2.211 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 20*40 - 2.213 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 20*40 - 2.514 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 25*25 - 2.211 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 25*25 - 2.512 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 30*30 - 2.213 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 30*30 - 2.514 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 30*40 - 2.215 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 30*40 - 2.517 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 30*50 - 2.217 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 30*50 - 2.519 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 30*50 - 323 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 30*60 - 2.219 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 30*60 - 2.522 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 30*60 - 326 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*40 - 2.217 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*40 - 2.519 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*40 - 323 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*40 - 431 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*60 - 2.221 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*60 - 2.524 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*60 - 329 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*80 - 2.225 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*80 - 2.529 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*80 - 335 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*80 - 446 kg38,070 1402/12/03
نبشی 4 - 310 kg23,850 1402/12/03
نبشی 4 - 413 kg23,851 1402/12/03
پروفیل 50*50 - 2.221 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 50*50 - 2.524 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 50*50 - 329 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 50*100 - 343 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 50*100 - 458 kg38,070 1402/12/03
ناودانی 625 kg24,690 1402/12/03
پروفیل 80*80 - 343 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 80*80 - 458 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 80*120 - 343 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 80*120 - 458 kg38,070 1402/12/03
نبشی 8 - 858 kg23,850 1402/12/03
ناودانی 8 - سبک30 kg23,860 1402/12/03
ناودانی 8 - 40 kg23,860 1402/12/03
پروفیل 100*100 - 358 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 100*100 - 477 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 100*150 - 496 kg38,070 1402/12/03
نبشی 10 - 1088 kg23,850 1402/12/03
ناودانی 10 - سبک40 kg23,861 1402/12/03
ناودانی 10 - 51 kg23,861 1402/12/03
میلگرد 12 قزوینA211 kg23,401 1402/12/03a2
میلگرد 12 ابهرA311 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 14 فایکوA315 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 14 هیربدA316 kg23,401 1402/12/03a3
تیرآهن 14 اصفهان - تهران155 kg4,018,348 1402/12/03
تیرآهن 14 اصفهان - کارخانه155 kg24,279 1402/12/03
ورق گیلان 15 میل - برش خوردهST3728,901 1402/12/03st37
ورق گیلان 15 میل - کارخانهST3728,441 1402/12/03st37
میلگرد 16 هیربدA320 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 16 قزوینA320 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 16 ابهرA319 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 18 هیربدA324 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 18 ابهرA324 kg23,401 1402/12/03a3
ناودانی 20 سنگین110 kg26,051 1402/12/03
میلگرد 20 قزوینA330 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 20 ابهرA330 kg23,401 1402/12/03a3
تیرآهن 20 اصفهان - تهران270 kg9,399,089 1402/12/03
تیرآهن 20 اصفهان - کارخانه270 kg30,509 1402/12/03
میلگرد 22 فایکوA336 kg23,401 1402/12/03a3
تیرآهن 22 اصفهان - تهران320 kg10,055,049 1402/12/03
تیرآهن 22 اصفهان - کارخانه320 kg30,109 1402/12/03
تیرآهن 24 اصفهان - تهران370 kg10,880,739 1402/12/03
تیرآهن 24 اصفهان - کارخانه370 kg29,759 1402/12/03
میلگرد 25 فایکوA347 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 25 هیربدA347 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 25 ابهرA347 kg23,401 1402/12/03a3
تیرآهن 27 اصفهان - تهران440 kg12,018,348 1402/12/03
تیرآهن 27 اصفهان - کارخانه440 kg30,569 1402/12/03
میلگرد 28 فایکوA358 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 28 هیربدA358 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 28 ابهرA358 kg23,401 1402/12/03a3
ورق آجدار 2 میل 100*200 مبارکه32 kg45,870 1402/12/03
تیرآهن 30 اصفهان - تهران500 kg14,954,129 1402/12/03
تیرآهن 30 اصفهان - کارخانه500 kg30,279 1402/12/03
میلگرد 32 هیربدA375 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 32 ابهرA375 kg23,401 1402/12/03a3
ورق آجدار 3 میل 100*200 مبارکه48 kg45,870 1402/12/03
ورق آجدار 3 میل 125*250 مبارکه70 kg45,870 1402/12/03
ورق آجدار 4 میل 100*200 مبارکه64 kg45,870 1402/12/03
ورق آجدار 4 میل 125*250 مبارکه100 kg45,870 1402/12/03
ورق آجدار 5 میل 100*200 مبارکه80 kg45,870 1402/12/03
ورق آجدار 6 میل 150*600 مبارکه432 kg45,870 1402/12/03
ورق آجدار 8 میل 150*600 مبارکه576 kg47,705 1402/12/03
ورق آجدار 10 میل 100*200 مبارکه720 kg47,705 1402/12/03
ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1211.2 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1211.2 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, هفت الماسST1211.2 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1217.5 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1217.5 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, هفت الماسST1217.5 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.7 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.7 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.7 میل - رول, هفت الماسST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1213 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1213 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, هفت الماسST1213 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1220 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1220 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, هفت الماسST1220 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.8 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.8 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.8 میل - رول, هفت الماسST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.25 - 100*200, فولاد غرب آسیاST1220 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.25 - 100*200, فولاد مبارکهST1220 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.25 - 100*200, هفت الماسST1220 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.25 - 125*250, فولاد غرب آسیاST1231 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.25 - 125*250, فولاد مبارکهST1231 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.25 - 125*250, هفت الماسST1231 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.25 - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.25 - رول, فولاد مبارکهST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.25 - رول, هفت الماسST122000 kg43,580 1402/12/02st12
نکات قبل از خرید

آیا مفید بود ؟

بر روی ستاره ها کلیک نمایید

سایر محصولات
جدید ترین مقالات