قیمت ورق

لیست قیمت ورق

امروز دوشنبه 7 اسفند 1402

قیمت پروفیل
محصولمشخصاتوزنقیمتبروز رسانیhf:att:pa_info
پروفیل 10*20 - 2.26 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 10*25 - 2.27 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 10*30 - 2.28 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 20*20 - 2.28 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 20*30 - 2.211 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 20*40 - 2.213 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 20*40 - 2.514 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 20*60 - 2.519 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 25*25 - 2.211 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 25*25 - 2.512 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 30*30 - 2.213 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 30*30 - 2.514 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 30*40 - 2.215 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 30*40 - 2.517 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 30*50 - 2.217 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 30*50 - 2.519 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 30*50 - 323 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 30*60 - 2.219 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 30*60 - 2.522 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 30*60 - 326 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*40 - 2.217 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*40 - 2.519 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*40 - 323 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*40 - 431 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*60 - 2.221 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*60 - 2.524 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*60 - 329 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*80 - 2.225 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*80 - 2.529 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*80 - 335 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*80 - 446 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*100 - 340 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*100 - 454 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*100 - 681 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*100 - 340 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*100 - 454 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*100 - 681 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 50*50 - 2.221 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 50*50 - 2.524 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 50*50 - 329 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 50*100 - 343 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 50*100 - 458 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 60*60 - 2.529 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 60*60 - 335 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 60*60 - 446 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 60*80 - 343 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 60*80 - 458 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 60*100 - 346 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 60*100 - 461 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 60*120 - 343 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 60*120 - 458 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 70*70 - 343 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 70*70 - 458 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 90*90 - 343 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 90*90 - 458 kg38,070 1402/12/03
قوطی 140*140 - 381 kg38,070 1402/12/03
قوطی 140*140 - 4108 kg38,070 1402/12/03
قوطی 140*140 - 5134 kg38,070 1402/12/03
ورق 15 نورد تهرانST3725,230 1402/10/17st37
ورق آجدار 2 میل 100*200 مبارکه32 kg45,870 1402/12/03
ورق آجدار 2 میل 125*250 مبارکه50 kg45,870 1402/12/03
ورق آجدار 3 میل 100*200 مبارکه48 kg45,870 1402/12/03
ورق آجدار 3 میل 125*250 مبارکه70 kg45,870 1402/12/03
ورق آجدار 4 میل 100*200 مبارکه64 kg45,870 1402/12/03
ورق آجدار 4 میل 125*250 مبارکه100 kg45,870 1402/12/03
ورق آجدار 5 میل 100*200 مبارکه80 kg45,870 1402/12/03
ورق آجدار 5 میل 125*250 مبارکه125 kg45,870 1402/12/03
ورق آجدار 6 میل 150*600 مبارکه432 kg45,870 1402/12/03
ورق آجدار 8 میل 150*600 مبارکه576 kg47,705 1402/12/03
ورق آجدار 10 میل 100*200 مبارکه720 kg47,705 1402/12/03
ورق روغنی 0.5 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST128 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.5 میل - 100*200, فولاد مبارکهST128 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.5 میل - 100*200, هفت الماسST128 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.5 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1212.5 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.5 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1212.5 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.5 میل - 125*250, هفت الماسST1212.5 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.5 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.5 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.5 میل - رول, هفت الماسST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.6 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST129.6 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.6 میل - 100*200, فولاد مبارکهST129.6 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.6 میل - 100*200, هفت الماسST129.6 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.6 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1215 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.6 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1215 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.6 میل - 125*250, هفت الماسST1215 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.6 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.6 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.6 میل - رول, هفت الماسST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1211.2 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1211.2 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, هفت الماسST1211.2 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1217.5 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1217.5 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, هفت الماسST1217.5 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.7 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.7 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.7 میل - رول, هفت الماسST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1213 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1213 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, هفت الماسST1213 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1220 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1220 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, هفت الماسST1220 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.8 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.8 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.8 میل - رول, هفت الماسST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1216 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1216 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1 میل - 100*200, هفت الماسST1216 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1225 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1225 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1 میل - 125*250, هفت الماسST1225 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1 میل - رول, هفت الماسST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.25 - 100*200, فولاد غرب آسیاST1220 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.25 - 100*200, فولاد مبارکهST1220 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.25 - 100*200, هفت الماسST1220 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.25 - 125*250, فولاد غرب آسیاST1231 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.25 - 125*250, فولاد مبارکهST1231 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.25 - 125*250, هفت الماسST1231 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.25 - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.25 - رول, فولاد مبارکهST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.25 - رول, هفت الماسST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.5 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1224 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.5 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1224 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.5 میل - 100*200, هفت الماسST1224 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.5 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1237.5 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.5 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1237.5 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.5 میل - 125*250, هفت الماسST1237.5 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.5 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.5 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.5 میل - رول, هفت الماسST122000 kg43,580 1402/12/02st12
نکات قبل از خرید

آیا مفید بود ؟

بر روی ستاره ها کلیک نمایید

سایر محصولات
جدید ترین مقالات