بازار شادآباد

لیست بازار شادآباد

امروز دوشنبه 7 اسفند 1402

قیمت پروفیل
محصولمشخصاتوزنقیمتبروز رسانیhf:att:pa_info
نبشی 5 - 419 kg23,850 1402/12/03
نبشی 5 - 523 kg23,850 1402/12/03
پروفیل 60*60 - 2.529 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 60*60 - 335 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 60*60 - 446 kg38,070 1402/12/03
ناودانی 625 kg24,690 1402/12/03
پروفیل 80*80 - 343 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 80*80 - 458 kg38,070 1402/12/03
نبشی 8 - 858 kg23,850 1402/12/03
ورق 8 نورد تهرانST3725,230 1402/10/17st37
پروفیل 100*100 - 358 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 100*100 - 477 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 100*180 - 4108 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 100*200 - 4115 kg38,070 1402/12/03
نبشی 10 - 1088 kg23,850 1402/12/03
ناودانی 10 - سبک40 kg23,861 1402/12/03
ناودانی 10 - 51 kg23,861 1402/12/03
نبشی 12 - 12125 kg22,020 1402/12/03
پروفیل 120*120 - 492 kg38,070 1402/12/03
ناودانی 1256 kg24,301 1402/12/03
میلگرد 12 فایکوA311 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 12 هیربدA311 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 12 قزوینA211 kg23,401 1402/12/03a2
میلگرد 12 ابهرA311 kg23,401 1402/12/03a3
ناودانی 1474 kg24,581 1402/12/03
میلگرد 14 فایکوA315 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 14 هیربدA316 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 14 ابهرA315 kg23,401 1402/12/03a3
ورق گیلان 15 میل - برش خوردهST3728,901 1402/12/03st37
ورق گیلان 15 میل - کارخانهST3728,441 1402/12/03st37
ورق 15 نورد تهرانST3725,230 1402/10/17st37
میلگرد 16 فایکوA319 kg23,401 1402/12/03a3
تیرآهن 16 اصفهان - تهران200 kg5,486,238 1402/12/03
تیرآهن 16 اصفهان - کارخانه200 kg23,909 1402/12/03
میلگرد 18 فایکوA324 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 18 ابهرA324 kg23,401 1402/12/03a3
تیرآهن 18 اصفهان - تهران230 kg5,844,039 1402/12/03
تیرآهن 18 اصفهان - کارخانه230 kg25,039 1402/12/03
ناودانی 20 سنگین110 kg26,051 1402/12/03
میلگرد 20 فایکوA330 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 20 هیربدA330 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 20 ابهرA330 kg23,401 1402/12/03a3
تیرآهن 20 اصفهان - تهران270 kg9,399,089 1402/12/03
تیرآهن 20 اصفهان - کارخانه270 kg30,509 1402/12/03
میلگرد 22 فایکوA336 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 22 هیربدA336 kg23,401 1402/12/03a3
تیرآهن 22 اصفهان - تهران320 kg10,055,049 1402/12/03
تیرآهن 22 اصفهان - کارخانه320 kg30,109 1402/12/03
تیرآهن 24 اصفهان - تهران370 kg10,880,739 1402/12/03
تیرآهن 24 اصفهان - کارخانه370 kg29,759 1402/12/03
میلگرد 25 فایکوA347 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 25 هیربدA347 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 25 ابهرA347 kg23,401 1402/12/03a3
تیرآهن 27 اصفهان - تهران440 kg12,018,348 1402/12/03
تیرآهن 27 اصفهان - کارخانه440 kg30,569 1402/12/03
میلگرد 28 ابهرA358 kg23,401 1402/12/03a3
ورق آجدار 2 میل 125*250 مبارکه50 kg45,870 1402/12/03
تیرآهن 30 اصفهان - تهران500 kg14,954,129 1402/12/03
تیرآهن 30 اصفهان - کارخانه500 kg30,279 1402/12/03
ورق آجدار 5 میل 125*250 مبارکه125 kg45,870 1402/12/03
ورق روغنی 0.6 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST129.6 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.6 میل - 100*200, فولاد مبارکهST129.6 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.6 میل - 100*200, هفت الماسST129.6 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.6 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1215 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.6 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1215 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.6 میل - 125*250, هفت الماسST1215 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.6 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.6 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.6 میل - رول, هفت الماسST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1211.2 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1211.2 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, هفت الماسST1211.2 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1217.5 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1217.5 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, هفت الماسST1217.5 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.7 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.7 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.7 میل - رول, هفت الماسST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1213 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1213 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, هفت الماسST1213 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1220 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1220 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, هفت الماسST1220 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.8 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.8 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.8 میل - رول, هفت الماسST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1216 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1216 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1 میل - 100*200, هفت الماسST1216 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1225 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1225 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1 میل - 125*250, هفت الماسST1225 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1 میل - رول, هفت الماسST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.25 - 100*200, فولاد غرب آسیاST1220 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.25 - 100*200, فولاد مبارکهST1220 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.25 - 100*200, هفت الماسST1220 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.25 - 125*250, فولاد غرب آسیاST1231 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.25 - 125*250, فولاد مبارکهST1231 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.25 - 125*250, هفت الماسST1231 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.25 - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.25 - رول, فولاد مبارکهST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.25 - رول, هفت الماسST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.5 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1224 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.5 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1224 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.5 میل - 100*200, هفت الماسST1224 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.5 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1237.5 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.5 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1237.5 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.5 میل - 125*250, هفت الماسST1237.5 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.5 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.5 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.5 میل - رول, هفت الماسST122000 kg43,580 1402/12/02st12
نکات قبل از خرید

آیا مفید بود ؟

بر روی ستاره ها کلیک نمایید

سایر محصولات
جدید ترین مقالات