بازار آهن

لیست بازار آهن

امروز دوشنبه 7 اسفند 1402

قیمت پروفیل
محصولمشخصاتوزنقیمتبروز رسانیhf:att:pa_info
پروفیل 10*30 - 2.28 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 20*20 - 2.28 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 20*60 - 2.519 kg38,070 1402/12/03
نبشی 3 - 37 kg23,851 1402/12/03
پروفیل 40*60 - 2.221 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*60 - 2.524 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*60 - 329 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*100 - 340 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*100 - 454 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*100 - 681 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*100 - 340 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*100 - 454 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*100 - 681 kg38,070 1402/12/03
نبشی 5 - 419 kg23,850 1402/12/03
نبشی 5 - 523 kg23,850 1402/12/03
پروفیل 60*60 - 2.529 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 60*60 - 335 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 60*60 - 446 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 60*80 - 343 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 60*80 - 458 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 60*100 - 346 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 60*100 - 461 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 60*120 - 343 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 60*120 - 458 kg38,070 1402/12/03
نبشی 6 - 529 kg23,850 1402/12/03
نبشی 6 - 633 kg23,850 1402/12/03
ناودانی 625 kg24,690 1402/12/03
پروفیل 70*70 - 343 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 70*70 - 458 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 80*100 - 343 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 80*100 - 458 kg38,070 1402/12/03
ورق 8 نورد تهرانST3725,230 1402/10/17st37
پروفیل 90*90 - 343 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 90*90 - 458 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 100*180 - 4108 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 100*200 - 4115 kg38,070 1402/12/03
ورق 10 نورد تهرانST3725,230 1402/10/17st37
نبشی 12 - 12125 kg22,020 1402/12/03
پروفیل 120*120 - 492 kg38,070 1402/12/03
ناودانی 1256 kg24,301 1402/12/03
میلگرد 12 فایکوA311 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 12 هیربدA311 kg23,401 1402/12/03a3
قوطی 140*140 - 381 kg38,070 1402/12/03
قوطی 140*140 - 4108 kg38,070 1402/12/03
قوطی 140*140 - 5134 kg38,070 1402/12/03
ناودانی 1474 kg24,581 1402/12/03
میلگرد 14 قزوینA316 kg23,401 1402/12/03a3
ناودانی 1684 kg24,581 1402/12/03
میلگرد 16 فایکوA319 kg23,401 1402/12/03a3
تیرآهن 16 اصفهان - تهران200 kg5,486,238 1402/12/03
تیرآهن 16 اصفهان - کارخانه200 kg23,909 1402/12/03
ناودانی 18 سنگین100 kg24,581 1402/12/03
میلگرد 18 فایکوA324 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 18 قزوینA324 kg23,401 1402/12/03a3
تیرآهن 18 اصفهان - تهران230 kg5,844,039 1402/12/03
تیرآهن 18 اصفهان - کارخانه230 kg25,039 1402/12/03
میلگرد 20 فایکوA330 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 20 هیربدA330 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 22 هیربدA336 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 22 ابهرA336 kg23,401 1402/12/03a3
ورق آجدار 2 میل 125*250 مبارکه50 kg45,870 1402/12/03
ورق اکسین 40 میل 200*600 - تهرانST373840 kg29,900 1402/12/03st37
ورق اکسین 40 میل 200*600 - کارخانهST373840 kg29,540 1402/12/03st37
ورق آجدار 5 میل 125*250 مبارکه125 kg45,870 1402/12/03
ورق روغنی 0.5 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST128 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.5 میل - 100*200, فولاد مبارکهST128 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.5 میل - 100*200, هفت الماسST128 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.5 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1212.5 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.5 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1212.5 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.5 میل - 125*250, هفت الماسST1212.5 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.5 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.5 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.5 میل - رول, هفت الماسST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.6 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST129.6 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.6 میل - 100*200, فولاد مبارکهST129.6 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.6 میل - 100*200, هفت الماسST129.6 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.6 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1215 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.6 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1215 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.6 میل - 125*250, هفت الماسST1215 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.6 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.6 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.6 میل - رول, هفت الماسST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1216 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1216 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1 میل - 100*200, هفت الماسST1216 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1225 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1225 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1 میل - 125*250, هفت الماسST1225 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1 میل - رول, هفت الماسST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.5 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1224 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.5 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1224 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.5 میل - 100*200, هفت الماسST1224 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.5 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1237.5 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.5 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1237.5 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.5 میل - 125*250, هفت الماسST1237.5 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.5 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.5 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 1.5 میل - رول, هفت الماسST122000 kg43,580 1402/12/02st12
نکات قبل از خرید

آیا مفید بود ؟

بر روی ستاره ها کلیک نمایید

سایر محصولات
جدید ترین مقالات