قیمت ورق کاویان

نمایش دادن همه 11 نتیجه

محصولمشخصاتوزنقیمتموجودیبروز رسانی
ورق کاویان 8 میل 125*600 - برش خوردهST37480 kg14,350 تومان

موجود

13 مرداد 1399
ورق کاویان 8 میل 125*600 - تهرانST37480 kg14,330 تومان

موجود

13 مرداد 1399
ورق کاویان 8 میل 125*600 - کارخانهST37480 kg14,250 تومان

موجود

13 مرداد 1399
ورق کاویان 10 میل 125*600 - برش خوردهST37600 kg14,350 تومان

موجود

13 مرداد 1399
ورق کاویان 10 میل 125*600 - تهرانST37600 kg14,330 تومان

موجود

13 مرداد 1399
ورق کاویان 10 میل 125*600 - کارخانهST37600 kg14,250 تومان

موجود

13 مرداد 1399
ورق کاویان 12 میل 125*600 - برش خوردهST37720 kg14,850 تومان

موجود

13 مرداد 1399
ورق کاویان 12 میل 125*600 - تهرانST37720 kg14,830 تومان

موجود

13 مرداد 1399
ورق کاویان 12 میل 125*600 - کارخانهST37720 kg14,750 تومان

موجود

13 مرداد 1399
ورق کاویان 15 میل 125*600 - برش خوردهST37900 kg13,550 تومان

موجود

14 مرداد 1399
ورق کاویان 15 میل 125*600 - تهرانST37900 kg13,530 تومان

موجود

14 مرداد 1399
ورق کاویان 15 میل 125*600 - کارخانهST37900 kg13,450 تومان

موجود

14 مرداد 1399
ورق کاویان 20 میل 125*600 - برش خوردهST371200 kg12,350 تومان

موجود

14 مرداد 1399
ورق کاویان 20 میل 125*600 - تهرانST371200 kg12,330 تومان

موجود

14 مرداد 1399
ورق کاویان 20 میل 125*600 - کارخانهST371200 kg12,250 تومان

موجود

14 مرداد 1399
ورق کاویان 25 میل 125*600 - برش خوردهST371500 kg12,350 تومان

موجود

14 مرداد 1399
ورق کاویان 25 میل 125*600 - تهرانST371500 kg12,330 تومان

موجود

14 مرداد 1399
ورق کاویان 25 میل 125*600 - کارخانهST371500 kg12,250 تومان

موجود

14 مرداد 1399
ورق کاویان 30 میل 125*600 - برش خوردهST371800 kg12,350 تومان

موجود

14 مرداد 1399
ورق کاویان 30 میل 125*600 - تهرانST371800 kg12,330 تومان

موجود

14 مرداد 1399
ورق کاویان 30 میل 125*600 - کارخانهST371800 kg12,250 تومان

موجود

14 مرداد 1399
ورق کاویان 35 میل 125*600 - برش خوردهST372100 kg10,600 تومان

موجود

08 مرداد 1399
ورق کاویان 35 میل 125*600 - تهرانST372100 kg10,600 تومان

موجود

08 مرداد 1399
ورق کاویان 35 میل 125*600 - کارخانهST372100 kg10,600 تومان

موجود

08 مرداد 1399
ورق کاویان 40 میل 125*600 - برش خوردهST372400 kg10,600 تومان

موجود

08 مرداد 1399
ورق کاویان 40 میل 125*600 - تهرانST372400 kg10,600 تومان

موجود

08 مرداد 1399
ورق کاویان 40 میل 125*600 - کارخانهST372400 kg10,600 تومان

موجود

08 مرداد 1399
ورق کاویان 45 میل 125*600 - برش خوردهST372700 kg10,600 تومان

موجود

08 مرداد 1399
ورق کاویان 45 میل 125*600 - تهرانST372700 kg10,600 تومان

موجود

08 مرداد 1399
ورق کاویان 45 میل 125*600 - کارخانهST372700 kg10,600 تومان

موجود

08 مرداد 1399
ورق کاویان 50 میل 125*600 - برش خوردهST373000 kg10,600 تومان

ناموجود

08 مرداد 1399
ورق کاویان 50 میل 125*600 - تهرانST373000 kg10,600 تومان

ناموجود

08 مرداد 1399
ورق کاویان 50 میل 125*600 - کارخانهST373000 kg10,600 تومان

ناموجود

08 مرداد 1399