ورق سرد

لیست ورق سرد

امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403

ورق آجدار
محصولمشخصاتوزنقیمتبروز رسانیhf:att:pa_info
ورق آجدار 10 میل 100*200 مبارکه720 kg47,706 1403/02/01
ورق روغنی 0.5 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST128 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.5 میل - 100*200, فولاد مبارکهST128 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.5 میل - 100*200, هفت الماسST128 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.5 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1212.5 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.5 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1212.5 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.5 میل - 125*250, هفت الماسST1212.5 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.5 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.5 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.5 میل - رول, هفت الماسST122000 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.6 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST129.6 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.6 میل - 100*200, فولاد مبارکهST129.6 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.6 میل - 100*200, هفت الماسST129.6 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.6 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1215 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.6 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1215 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.6 میل - 125*250, هفت الماسST1215 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.6 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.6 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.6 میل - رول, هفت الماسST122000 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1211.2 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1211.2 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, هفت الماسST1211.2 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1217.5 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1217.5 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, هفت الماسST1217.5 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.7 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.7 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.7 میل - رول, هفت الماسST122000 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1213 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1213 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, هفت الماسST1213 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1220 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1220 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, هفت الماسST1220 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.8 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.8 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.8 میل - رول, هفت الماسST122000 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.9 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1214.5 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.9 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1214.5 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.9 میل - 100*200, هفت الماسST1214.5 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.9 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1222.5 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.9 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1222.5 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.9 میل - 125*250, هفت الماسST1222.5 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.9 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.9 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 0.9 میل - رول, هفت الماسST122000 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 1 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1216 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 1 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1216 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 1 میل - 100*200, هفت الماسST1216 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 1 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1225 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 1 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1225 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 1 میل - 125*250, هفت الماسST1225 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 1 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 1 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 1 میل - رول, هفت الماسST122000 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 1.25 - 100*200, فولاد غرب آسیاST1220 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 1.25 - 100*200, فولاد مبارکهST1220 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 1.25 - 100*200, هفت الماسST1220 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 1.25 - 125*250, فولاد غرب آسیاST1231 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 1.25 - 125*250, فولاد مبارکهST1231 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 1.25 - 125*250, هفت الماسST1231 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 1.25 - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 1.25 - رول, فولاد مبارکهST122000 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 1.25 - رول, هفت الماسST122000 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 1.5 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1224 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 1.5 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1224 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 1.5 میل - 100*200, هفت الماسST1224 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 1.5 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1237.5 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 1.5 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1237.5 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 1.5 میل - 125*250, هفت الماسST1237.5 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 1.5 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 1.5 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg43,580 1403/02/01st12
ورق روغنی 1.5 میل - رول, هفت الماسST122000 kg43,580 1403/02/01st12
نکات قبل از خرید

آیا مفید بود ؟

بر روی ستاره ها کلیک نمایید

سایر محصولات
جدید ترین مقالات
فولاد سبز چیست

فولاد سبز چیست

فولاد سبز چیست؟ صنعت فولاد عامل مهمی در اقتصاد جهانی است. فولاد سبز تقریبا در

کربن زدایی در فولاد

کربن زدایی فولاد

کربن زدایی فولاد کربن زدایی زمانی اتفاق می افتد که اتم های کربن در سطح