ورق سرد

لیست ورق سرد

امروز پنجشنبه 6 مهر 1402

ورق آجدار
محصولمشخصاتوزنقیمتبروز رسانیhf:att:pa_info
ورق آجدار 10 میل 100*200 مبارکه720 kg38,073تومان1402/07/05
ورق روغنی 0.5 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST128 kg38,536تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.5 میل - 100*200, فولاد مبارکهST128 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.5 میل - 100*200, هفت الماسST128 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.5 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1212.5 kg38,536تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.5 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1212.5 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.5 میل - 125*250, هفت الماسST1212.5 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.5 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg38,536تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.5 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.5 میل - رول, هفت الماسST122000 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.6 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST129.6 kg38,536تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.6 میل - 100*200, فولاد مبارکهST129.6 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.6 میل - 100*200, هفت الماسST129.6 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.6 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1215 kg38,536تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.6 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1215 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.6 میل - 125*250, هفت الماسST1215 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.6 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg38,536تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.6 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.6 میل - رول, هفت الماسST122000 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1211.2 kg38,536تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1211.2 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, هفت الماسST1211.2 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1217.5 kg38,536تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1217.5 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, هفت الماسST1217.5 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.7 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg38,536تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.7 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.7 میل - رول, هفت الماسST122000 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1213 kg38,534تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1213 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, هفت الماسST1213 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1220 kg38,536تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1220 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, هفت الماسST1220 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.8 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg38,536تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.8 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.8 میل - رول, هفت الماسST122000 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.9 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1214.5 kg38,536تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.9 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1214.5 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.9 میل - 100*200, هفت الماسST1214.5 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.9 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1222.5 kg38,536تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.9 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1222.5 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.9 میل - 125*250, هفت الماسST1222.5 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.9 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg38,536تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.9 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 0.9 میل - رول, هفت الماسST122000 kg38,533تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1216 kg36,698تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1216 kg38,073تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1 میل - 100*200, هفت الماسST1216 kg37,614تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1225 kg36,698تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1225 kg38,073تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1 میل - 125*250, هفت الماسST1225 kg37,614تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg36,698تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg38,073تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1 میل - رول, هفت الماسST122000 kg37,614تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.25 - 100*200, فولاد غرب آسیاST1220 kg36,698تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.25 - 100*200, فولاد مبارکهST1220 kg38,073تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.25 - 100*200, هفت الماسST1220 kg37,614تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.25 - 125*250, فولاد غرب آسیاST1231 kg36,698تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.25 - 125*250, فولاد مبارکهST1231 kg38,073تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.25 - 125*250, هفت الماسST1231 kg37,614تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.25 - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg36,698تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.25 - رول, فولاد مبارکهST122000 kg38,073تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.25 - رول, هفت الماسST122000 kg37,614تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.5 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1224 kg36,698تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.5 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1224 kg38,073تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.5 میل - 100*200, هفت الماسST1224 kg37,614تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.5 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1237.5 kg36,698تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.5 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1237.5 kg38,073تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.5 میل - 125*250, هفت الماسST1237.5 kg37,614تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.5 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg36,698تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.5 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg38,073تومان1402/07/05st12
ورق روغنی 1.5 میل - رول, هفت الماسST122000 kg37,614تومان1402/07/05st12
نکات قبل از خرید

آیا مفید بود ؟

بر روی ستاره ها کلیک نمایید

سایر محصولات
جدید ترین مقالات
شکل دهی ورق فلزی

نحوه فرمینگ ورق

نحوه فرمینگ ورق فرآیندهای شکل دهی ورق فلزی مقدمه محصولات ساخته شده از ورق های