تولید میلگرد

لیست تولید میلگرد

امروز دوشنبه 7 اسفند 1402

قیمت میلگرد
محصولمشخصاتوزنقیمتبروز رسانیhf:att:pa_info
میلگرد 12 فایکوA311 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 12 هیربدA311 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 12 قزوینA211 kg23,401 1402/12/03a2
میلگرد 12 ابهرA311 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 14 فایکوA315 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 14 هیربدA316 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 14 قزوینA316 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 14 ابهرA315 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 16 فایکوA319 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 16 هیربدA320 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 16 قزوینA320 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 16 ابهرA319 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 18 فایکوA324 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 18 هیربدA324 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 18 قزوینA324 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 18 ابهرA324 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 20 فایکوA330 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 20 هیربدA330 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 20 قزوینA330 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 20 ابهرA330 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 22 فایکوA336 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 22 هیربدA336 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 22 ابهرA336 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 25 فایکوA347 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 25 هیربدA347 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 25 ابهرA347 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 28 فایکوA358 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 28 هیربدA358 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 28 ابهرA358 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 32 هیربدA375 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 32 ابهرA375 kg23,401 1402/12/03a3
نکات قبل از خرید

آیا مفید بود ؟

بر روی ستاره ها کلیک نمایید

سایر محصولات
جدید ترین مقالات