قیمت ورق

قیمت ورق سیاه

لیست قیمت ورق سیاه

امروز چهارشنبه 28 مهر 1400

محصولمشخصاتوزنقیمتبروز رسانی
ورق گیلان 2.5 میل 100*رول - کارخانهST3724,221 تومان1400/07/27
ورق مبارکه 2 میل 100*200ST3732 kg25,781 تومان1400/07/27
ورق مبارکه 3 میل 100*200ST3748 kg23,486 تومان1400/07/27
ورق گیلان 3 میل 100*رول - کارخانهST3723,946 تومان1400/07/27
ورق مبارکه 4 میل 100*200ST3764 kg23,486 تومان1400/07/27
ورق گیلان 4 میل 100*رول - کارخانهST3723,946 تومان1400/07/27
ورق مبارکه 5 میل 100*200ST3780 kg23,210 تومان1400/07/27
ورق گیلان 5 میل 100*رول - کارخانهST3723,850 تومان1400/07/27
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - برش خوردهST37432 kg22,431 تومان1400/07/27
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - تهرانST37432 kg22,386 تومان1400/07/27
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - کارخانهST37432 kg22,294 تومان1400/07/27
ورق گیلان 6 میل 100*رول - برش خوردهST3723,846 تومان1400/07/27
ورق گیلان 6 میل 100*رول - کارخانهST3723,695 تومان1400/07/27
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - برش خوردهST37576 kg22,798 تومان1400/07/27
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - تهرانST37576 kg22,752 تومان1400/07/27
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - کارخانهST37576 kg22,569 تومان1400/07/27
ورق قطعات 8 میل 125*600 - برش خوردهST37480 kg21,561 تومان1400/07/27
ورق قطعات 8 میل 125*600 - کارخانهST37480 kg21,471 تومان1400/07/27
ورق گیلان 8 میل 100*رول - برش خوردهST3723,301 تومان1400/07/27
ورق گیلان 8 میل 100*رول - کارخانهST3723,210 تومان1400/07/27
ورق کاویان 8 میل 125*600 - برش خوردهST37480 kg24,911 تومان1400/07/27
ورق کاویان 8 میل 125*600 - تهرانST37480 kg24,861 تومان1400/07/27
ورق کاویان 8 میل 125*600 - کارخانهST37480 kg24,771 تومان1400/07/27
ورق 8 نورد تهران 60*سفارشیST3717,891 تومان1400/07/01
ورق اکسین 8 میل 200*600 - تهرانST37768 kg27,156 تومان1400/07/26
ورق اکسین 8 میل 200*600 - کارخانهST37768 kg26,975 تومان1400/07/27
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - برش خوردهST37720 kg22,798 تومان1400/07/27
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - تهرانST37720 kg22,752 تومان1400/07/27
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - کارخانهST37720 kg22,569 تومان1400/07/27
ورق قطعات 10 میل 125*600 - برش خوردهST37600 kg21,560 تومان1400/07/26
ورق قطعات 10 میل 125*600 - کارخانهST37600 kg21,471 تومان1400/07/27
ورق گیلان 10 میل 100*رول - برش خوردهST3723,301 تومان1400/07/27
ورق گیلان 10 میل 100*رول - کارخانهST3723,210 تومان1400/07/27
ورق کاویان 10 میل 125*600 - برش خوردهST37600 kg23,990 تومان1400/07/27
ورق کاویان 10 میل 125*600 - تهرانST37600 kg23,945 تومان1400/07/27
ورق کاویان 10 میل 125*600 - کارخانهST37600 kg23,850 تومان1400/07/27
ورق 10 نورد تهران 60*سفارشیST3717,891 تومان1400/07/01
ورق اکسین 10 میل 200*600 - تهرانST37960 kg27,155 تومان1400/07/27
ورق اکسین 10 میل 200*600 - کارخانهST37960 kg26,975 تومان1400/07/27
ورق مبارکه 12 میل 150*600 - برش خوردهST37864 kg22,798 تومان1400/07/27
ورق مبارکه 12 میل 150*600 - تهرانST37864 kg22,752 تومان1400/07/27
ورق مبارکه 12 میل 150*600 - کارخانهST37864 kg22,569 تومان1400/07/27
ورق 12 نورد تهران 40*سفارشیST3717,891 تومان1400/07/01
ورق قطعات 12 میل 125*600 - برش خوردهST37720 kg21,561 تومان1400/07/27
ورق قطعات 12 میل 125*600 - کارخانهST37720 kg21,471 تومان1400/07/27
ورق گیلان 12 میل 100*رول - برش خوردهST3723,301 تومان1400/07/27
ورق گیلان 12 میل 100*رول - کارخانهST3723,210 تومان1400/07/27
ورق کاویان 12 میل 125*600 - برش خوردهST37720 kg23,990 تومان1400/07/27
ورق کاویان 12 میل 125*600 - تهرانST37720 kg23,945 تومان1400/07/27
ورق کاویان 12 میل 125*600 - کارخانهST37720 kg23,851 تومان1400/07/27
ورق اکسین 12 میل 200*600 - تهرانST371152 kg27,155 تومان1400/07/27
ورق اکسین 12 میل 200*600 - کارخانهST371152 kg26,975 تومان1400/07/27
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - برش خوردهST371080 kg23,532 تومان1400/07/27
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - تهرانST371080 kg23,486 تومان1400/07/27
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - کارخانهST371080 kg23,395 تومان1400/07/27
ورق قطعات 15 میل 125*600 - برش خوردهST37900 kg21,561 تومان1400/07/27
ورق قطعات 15 میل 125*600 - کارخانهST37900 kg21,471 تومان1400/07/27
ورق گیلان 15 میل 100*رول - برش خوردهST3723,301 تومان1400/07/27
ورق گیلان 15 میل 100*رول - کارخانهST3723,211 تومان1400/07/27
ورق کاویان 15 میل 125*600 - برش خوردهST37900 kg22,936 تومان1400/07/27
ورق کاویان 15 میل 125*600 - تهرانST37900 kg22,891 تومان1400/07/27
ورق کاویان 15 میل 125*600 - کارخانهST37900 kg22,660 تومان1400/07/27
ورق 15 نورد تهران 40*سفارشیST3717,891 تومان1400/07/01
ورق اکسین 15 میل 200*600 - تهرانST371440 kg27,156 تومان1400/07/27
ورق اکسین 15 میل 200*600 - کارخانهST371440 kg26,976 تومان1400/07/27
ورق قطعات 20 میل 125*600 - کارخانهST371200 kg21,471 تومان1400/07/27
ورق گیلان 20 میل 100*رول - کارخانهST3723,120 تومان1400/07/27
ورق کاویان 20 میل 125*600 - برش خوردهST371200 kg22,936 تومان1400/07/27
ورق کاویان 20 میل 125*600 - تهرانST371200 kg22,891 تومان1400/07/27
ورق کاویان 20 میل 125*600 - کارخانهST371200 kg2,261 تومان1400/07/27
ورق اکسین 20 میل 200*600 - تهرانST371920 kg25,321 تومان1400/07/27
ورق اکسین 20 میل 200*600 - کارخانهST371920 kg25,140 تومان1400/07/27
ورق قطعات 25 میل 125*600 - کارخانهST371500 kg21,471 تومان1400/07/27
ورق گیلان 25 میل 100*رول - کارخانهST3723,121 تومان1400/07/27
ورق کاویان 25 میل 125*600 - برش خوردهST371500 kg22,800 تومان1400/07/27
ورق کاویان 25 میل 125*600 - تهرانST371500 kg22,660 تومان1400/07/27
ورق کاویان 25 میل 125*600 - کارخانهST371500 kg22,570 تومان1400/07/27
ورق اکسین 25 میل 200*600 - تهرانST372400 kg25,321 تومان1400/07/27
ورق اکسین 25 میل 200*600 - کارخانهST372400 kg25,140 تومان1400/07/27
ورق قطعات 30 میل 125*600 - کارخانهST371800 kg21,471 تومان1400/07/27
ورق گیلان 30 میل 100*رول - کارخانهST3723,121 تومان1400/07/27
ورق کاویان 30 میل 125*600 - برش خوردهST371800 kg22,800 تومان1400/07/27
ورق کاویان 30 میل 125*600 - تهرانST371800 kg22,660 تومان1400/07/27
ورق کاویان 30 میل 125*600 - کارخانهST371800 kg22,570 تومان1400/07/27
ورق اکسین 30 میل 200*600 - تهرانST372880 kg25,321 تومان1400/07/27
ورق اکسین 30 میل 200*600 - کارخانهST372880 kg25,140 تومان1400/07/27
ورق قطعات 35 میل 125*600 - کارخانهST37900 kg21,471 تومان1400/07/27
ورق گیلان 35 میل 100*رول - کارخانهST3723,121 تومان1400/07/27
ورق کاویان 35 میل 125*600 - برش خوردهST372100 kg22,800 تومان1400/07/27
ورق کاویان 35 میل 125*600 - تهرانST372100 kg22,660 تومان1400/07/27
ورق کاویان 35 میل 125*600 - کارخانهST372100 kg22,570 تومان1400/07/27
ورق اکسین 35 میل 200*600 - تهرانST373360 kg25,321 تومان1400/07/27
ورق اکسین 35 میل 200*600 - کارخانهST373360 kg25,140 تومان1400/07/27
ورق کاویان 40 میل 125*600 - برش خوردهST372400 kg22,800 تومان1400/07/27
ورق کاویان 40 میل 125*600 - تهرانST372400 kg22,660 تومان1400/07/27
ورق کاویان 40 میل 125*600 - کارخانهST372400 kg22,571 تومان1400/07/27
ورق اکسین 40 میل 200*600 - تهرانST373840 kg25,320 تومان1400/07/27
ورق اکسین 40 میل 200*600 - کارخانهST373840 kg25,140 تومان1400/07/27
ورق کاویان 45 میل 125*600 - برش خوردهST372700 kg22,800 تومان1400/07/27
ورق کاویان 45 میل 125*600 - تهرانST372700 kg22,660 تومان1400/07/27
ورق کاویان 45 میل 125*600 - کارخانهST372700 kg22,571 تومان1400/07/27
ورق اکسین 45 میل 200*600 - تهرانST374320 kg25,320 تومان1400/07/27
ورق اکسین 45 میل 200*600 - کارخانهST374320 kg25,140 تومان1400/07/27
ورق کاویان 50 میل 125*600 - برش خوردهST373000 kg22,800 تومان1400/07/27
ورق کاویان 50 میل 125*600 - تهرانST373000 kg22,660 تومان1400/07/27
ورق کاویان 50 میل 125*600 - کارخانهST373000 kg22,571 تومان1400/07/27
نکات قبل از خرید

ورق چیست ؟

در بازار آهن به ورق آهن ورق سیاهگفته میشود و در اصطلاح انگلیسی به آن Sheet Metal و یا Steel Sheet نیز گفته میشود.

کاربردهای ورق اساسا در ساختمان میباشد و از نظر کیفیت به اصطلاح از ST33 شروع می شود و به ST52 ختم می شود هرچه ورقها ازST37 پایین تر باشند نرم تر می شود به عبارتی هر چه عنصر کربن در ورق های فولادی بیشتر باشد ورق سخت تر می شود مانند ST52. ورقهای گرم در کارخانه های فولاد سازی مستقیما از شمش ورق و گنداله آهن تولید می شود و اولین مراحل تولید ورق می باشد. جهت مطالعه بیشتر به ورق چیست 

کارخانه های ورق سیاه

سوالات متداول

ورق سیاه محصولاتی است که به وسیله نورد ورق اسلب در شرایط گرم در کوره به ضخامت های مختلف تولید می شود. جهت مطالعه بیشتر به مقاله ورق سیاه چیست مراجعه نمایید.

فیلم نحوه تولید ورق سیاه در کارخانه

کاربرد ورق سیاه

 • ساخت پروفیل های صنعتی
 • مصارف ساختمانی
 • انتقال نفت و گاز
 • تانکر سازی
 • خودرو سازی
 • کشتی سازی
 • صنایع سنگین فلزی
 1. اینکه با دانش کافی ورق خرید کنید باعث خوشحالی ماست به همین دلیل حتمن توجه داشته باشید اگر محصولی در جدول قیمت ما نباشد یعنی یا تولید نمیشود یا اصلا وجود خارجی در آن سایز و کارخانه نیست 
 2. از نوع کاربرد ورق در پروژه خود مطمعن باشید اگر نمیدانید کدام ورق از کدام کارخانه برای پروژه شما مناسب است حتمن با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید
 3. هر کارخانه به نحوه ورق سیاه را تولید میکند, که این تولید باعث نحوه کاربری ورق کاملا تغییر میدهد
 4. ابعاد شیت تولید شده هر کارخانه فقط متفاوت است یعنی همه کارخانه های ورق در ایران یک ابعاد خاص تولید نمیکنند و هر کارخانه مقایس خود را دارد جهت اطلاع از ابعاد به جدول زیر مراجعه کنید
 5. در برشکاری ورق دقت برش در گیوتین تقریبا صفر و در برش هوا یک سانت در لیزر نیم سانتی متر میباشد
 6. در سوراخ کاری ورق دقت دستگاه مگنت 1-2 سانت و در دریلکاری 0.5 سانت میباشد
 7. ورق برشی در ابعاد ها و ضخامت های مد نظر قابل ارائه میباشد پس نقشه خود را از طریق ایمیل و واتس اپ برای کارشناسان فروش ارسال فرمایید
 8. قیمت ورق در انبار تهران مطمعنا با قیمت درب کارخانه متفاوت است ولی در اکثر مواقع به دلیل موجودی بالای ورق در انبار و خرید قیمت گذشته قیمت ها گاها از کارخانه نیز ارزان تر است
 9. ارائه صفحه ستون و کله گاوی از تمامی کارخانه ها میسر است
 1. هزینه بارگیری از کارخانه به مقصد مشتری به عهده مشتری میباشد ولی در انبار تهران توافقی است
 2. در کرایه بار به اقصی نقاط ایران و تهران شرکت کاویان ذینفع نیست و برای ارسال بار با باربری های موجود در بازار آهن تماس گرفته میشود لازم به ذکر است که حتی میتوانید خودتان لجستیک خود را تهیه کنید
 3. در تخلیه ورق های شیت نیاز به جرثقیل دارد ولی در ورق های برشی میتوانید جهت تخلیه از راننده کمک بگیرید
 4. هزینه نهایی و تمام شده برگه باسکول میباشد امکان درخواست ارسال برگه باسکول نیز فراهم است

شرکت فولاد کاویان جزو معدود شرکت های در ایران میباشد که نه تنها داری سریع ترین و بروزترین دستگاه های برش گیوتین و لیزر و هوا برش میباشد بلکه با استقرار در بازار آهن هزینه جابجای ورق شیت از بنگاه به کارگاه را نیز حذف کرده هست و به همین جهت امکان برش ورق در هر ابعادی فراهم میباشد.

فولاد کاویان با سابقه درخشان در بازار آهن همیشه توانسته رضایت مشتریان خود را جلب کند و قیمت ها را تا حداکثر امکان کاهش دهد که این امر در وزن های مختلف متفاوت میباشد که هرچه وزن درخواستی بیشتر باشد قیمت نیز کاهش میابد و در ورق های برشی تنها هزینه جانبی فقط بارگیری و خرج انبار میباشد ولاغیر.

با توجه به مبدا خرید ورق در سه کلاس قیمت عرضه میشود

 1. ورق در درب کارخانه که کمتر از 20 تن میسر نمیباشد.
 2. قیمت ورق در بازارآهن تهران که در هر وزنی قابل ارسال است.
 3. ورق برشی که با توجه به درخواست و موجودی انبار قابل کاهش نیز است.

قیمت ورق در سایت هر روز توسط بیش از 30 منبع که شامل بورس و کارخانه های و بنگاه های آهن آلات میباشند توسط کارشناسان تامین کننده شرکت کاویان از ساعت 11:30 الی 15 بروز میشوند

از فرمول زیر قادر به محاسبه وزن ورق به کیلو میباشید
A (ضخامت) X B (عرض) X C (طول) X 0.000785

آیا مفید بود ؟

بر روی ستاره ها کلیک نمایید

سایر محصولات
جدید ترین مقالات