قیمت ورق

قیمت ورق سیاه

لیست قیمت ورق سیاه

امروز جمعه 8 مرداد 1400

محصولمشخصاتوزنقیمتبروز رسانی
ورق گیلان 2.5 میل 100*رول - کارخانهST3721,055 تومان1400/05/06
ورق مبارکه 2 میل 100*200ST3732 kg24,312 تومان1400/05/06
ورق مبارکه 3 میل 100*200ST3748 kg22,477 تومان1400/05/06
ورق گیلان 3 میل 100*رول - کارخانهST3720,911 تومان1400/05/06
ورق مبارکه 4 میل 100*200ST3764 kg22,477 تومان1400/05/06
ورق گیلان 4 میل 100*رول - کارخانهST3720,920 تومان1400/05/06
ورق مبارکه 5 میل 100*200ST3780 kg24,312 تومان1400/05/06
ورق گیلان 5 میل 100*رول - کارخانهST3720,465 تومان1400/05/06
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - برش خوردهST37432 kg24,816 تومان1400/05/06
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - تهرانST37432 kg24,771 تومان1400/05/06
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - کارخانهST37432 kg24,679 تومان1400/05/06
ورق گیلان 6 میل 100*رول - برش خوردهST3720,365 تومان1400/05/06
ورق گیلان 6 میل 100*رول - کارخانهST3720,275 تومان1400/05/06
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - برش خوردهST37576 kg24,816 تومان1400/05/06
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - تهرانST37576 kg24,771 تومان1400/05/06
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - کارخانهST37576 kg24,679 تومان1400/05/06
ورق قطعات 8 میل 125*600 - برش خوردهST37480 kg20,295 تومان1400/05/06
ورق قطعات 8 میل 125*600 - کارخانهST37480 kg20,185 تومان1400/05/06
ورق گیلان 8 میل 100*رول - برش خوردهST3720,275 تومان1400/05/06
ورق گیلان 8 میل 100*رول - کارخانهST3720,185 تومان1400/05/06
ورق کاویان 8 میل 125*600 - برش خوردهST37480 kg22,616 تومان1400/05/06
ورق کاویان 8 میل 125*600 - تهرانST37480 kg22,580 تومان1400/05/06
ورق کاویان 8 میل 125*600 - کارخانهST37480 kg22,470 تومان1400/05/06
ورق 8 نورد تهران 60*سفارشیST3717,479 تومان1400/04/29
ورق اکسین 8 میل 200*600 - تهرانST37768 kg31,285 تومان1400/05/06
ورق اکسین 8 میل 200*600 - کارخانهST37768 kg31,095 تومان1400/05/06
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - برش خوردهST37720 kg25,826 تومان1400/05/06
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - تهرانST37720 kg25,780 تومان1400/05/06
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - کارخانهST37720 kg25,688 تومان1400/05/06
ورق قطعات 10 میل 125*600 - برش خوردهST37600 kg20,020 تومان1400/05/06
ورق قطعات 10 میل 125*600 - کارخانهST37600 kg19,891 تومان1400/05/06
ورق گیلان 10 میل 100*رول - برش خوردهST3720,141 تومان1400/05/06
ورق گیلان 10 میل 100*رول - کارخانهST3720,031 تومان1400/05/06
ورق کاویان 10 میل 125*600 - برش خوردهST37600 kg21,836 تومان1400/05/06
ورق کاویان 10 میل 125*600 - تهرانST37600 kg21,791 تومان1400/05/06
ورق کاویان 10 میل 125*600 - کارخانهST37600 kg21,651 تومان1400/05/06
ورق 10 نورد تهران 60*سفارشیST3717,479 تومان1400/04/29
ورق اکسین 10 میل 200*600 - تهرانST37960 kg28,440 تومان1400/05/06
ورق اکسین 10 میل 200*600 - کارخانهST37960 kg28,525 تومان1400/05/06
ورق مبارکه 12 میل 150*600 - برش خوردهST37864 kg24,816 تومان1400/05/06
ورق مبارکه 12 میل 150*600 - تهرانST37864 kg24,771 تومان1400/05/06
ورق مبارکه 12 میل 150*600 - کارخانهST37864 kg24,679 تومان1400/05/06
ورق 12 نورد تهران 40*سفارشیST3717,479 تومان1400/04/29
ورق قطعات 12 میل 125*600 - برش خوردهST37720 kg20,011 تومان1400/05/06
ورق قطعات 12 میل 125*600 - کارخانهST37720 kg19,911 تومان1400/05/06
ورق گیلان 12 میل 100*رول - برش خوردهST3720,141 تومان1400/05/06
ورق گیلان 12 میل 100*رول - کارخانهST3720,031 تومان1400/05/06
ورق کاویان 12 میل 125*600 - برش خوردهST37720 kg21,835 تومان1400/05/06
ورق کاویان 12 میل 125*600 - تهرانST37720 kg21,790 تومان1400/05/06
ورق کاویان 12 میل 125*600 - کارخانهST37720 kg21,645 تومان1400/05/06
ورق اکسین 12 میل 200*600 - تهرانST371152 kg27,065 تومان1400/05/06
ورق اکسین 12 میل 200*600 - کارخانهST371152 kg26,881 تومان1400/05/06
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - برش خوردهST371080 kg24,816 تومان1400/05/06
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - تهرانST371080 kg24,771 تومان1400/05/06
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - کارخانهST371080 kg24,679 تومان1400/05/06
ورق قطعات 15 میل 125*600 - برش خوردهST37900 kg20,011 تومان1400/05/06
ورق قطعات 15 میل 125*600 - کارخانهST37900 kg19,911 تومان1400/05/06
ورق گیلان 15 میل 100*رول - برش خوردهST3720,141 تومان1400/05/06
ورق گیلان 15 میل 100*رول - کارخانهST3720,031 تومان1400/05/06
ورق کاویان 15 میل 125*600 - برش خوردهST37900 kg21,241 تومان1400/05/06
ورق کاویان 15 میل 125*600 - تهرانST37900 kg21,191 تومان1400/05/06
ورق کاویان 15 میل 125*600 - کارخانهST37900 kg21,101 تومان1400/05/06
ورق 15 نورد تهران 40*سفارشیST3717,479 تومان1400/04/29
ورق اکسین 15 میل 200*600 - تهرانST371440 kg28,525 تومان1400/05/06
ورق اکسین 15 میل 200*600 - کارخانهST371440 kg28,365 تومان1400/05/06
ورق قطعات 20 میل 125*600 - کارخانهST371200 kg19,911 تومان1400/05/06
ورق گیلان 20 میل 100*رول - کارخانهST3720,031 تومان1400/05/06
ورق کاویان 20 میل 125*600 - برش خوردهST371200 kg21,241 تومان1400/05/06
ورق کاویان 20 میل 125*600 - تهرانST371200 kg21,191 تومان1400/05/06
ورق کاویان 20 میل 125*600 - کارخانهST371200 kg21,101 تومان1400/05/06
ورق اکسین 20 میل 200*600 - تهرانST371920 kg24,310 تومان1400/05/06
ورق اکسین 20 میل 200*600 - کارخانهST371920 kg24,120 تومان1400/05/06
ورق قطعات 25 میل 125*600 - کارخانهST371500 kg19,911 تومان1400/05/06
ورق گیلان 25 میل 100*رول - کارخانهST3720,031 تومان1400/05/06
ورق کاویان 25 میل 125*600 - برش خوردهST371500 kg21,241 تومان1400/05/06
ورق کاویان 25 میل 125*600 - تهرانST371500 kg21,141 تومان1400/05/06
ورق کاویان 25 میل 125*600 - کارخانهST371500 kg21,101 تومان1400/05/06
ورق اکسین 25 میل 200*600 - تهرانST372400 kg25,715 تومان1400/05/06
ورق اکسین 25 میل 200*600 - کارخانهST372400 kg25,500 تومان1400/05/06
ورق قطعات 30 میل 125*600 - کارخانهST371800 kg19,911 تومان1400/05/06
ورق گیلان 30 میل 100*رول - کارخانهST3720,031 تومان1400/05/06
ورق کاویان 30 میل 125*600 - برش خوردهST371800 kg21,241 تومان1400/05/06
ورق کاویان 30 میل 125*600 - تهرانST371800 kg21,191 تومان1400/05/06
ورق کاویان 30 میل 125*600 - کارخانهST371800 kg21,101 تومان1400/05/06
ورق اکسین 30 میل 200*600 - تهرانST372880 kg24,310 تومان1400/05/06
ورق اکسین 30 میل 200*600 - کارخانهST372880 kg24,415 تومان1400/05/06
ورق قطعات 35 میل 125*600 - کارخانهST37900 kg19,911 تومان1400/05/06
ورق گیلان 35 میل 100*رول - کارخانهST3720,031 تومان1400/05/06
ورق کاویان 35 میل 125*600 - برش خوردهST372100 kg21,261 تومان1400/05/06
ورق کاویان 35 میل 125*600 - تهرانST372100 kg21,191 تومان1400/05/06
ورق کاویان 35 میل 125*600 - کارخانهST372100 kg21,101 تومان1400/05/06
ورق اکسین 35 میل 200*600 - تهرانST373360 kg24,311 تومان1400/05/06
ورق اکسین 35 میل 200*600 - کارخانهST373360 kg24,415 تومان1400/05/06
ورق کاویان 40 میل 125*600 - برش خوردهST372400 kg21,240 تومان1400/05/06
ورق کاویان 40 میل 125*600 - تهرانST372400 kg21,191 تومان1400/05/06
ورق کاویان 40 میل 125*600 - کارخانهST372400 kg21,100 تومان1400/05/06
ورق اکسین 40 میل 200*600 - تهرانST373840 kg25,171 تومان1400/05/06
ورق اکسین 40 میل 200*600 - کارخانهST373840 kg24,976 تومان1400/05/06
ورق کاویان 45 میل 125*600 - برش خوردهST372700 kg21,241 تومان1400/05/06
ورق کاویان 45 میل 125*600 - تهرانST372700 kg21,191 تومان1400/05/06
ورق کاویان 45 میل 125*600 - کارخانهST372700 kg21,100 تومان1400/05/06
ورق اکسین 45 میل 200*600 - تهرانST374320 kg25,121 تومان1400/05/06
ورق اکسین 45 میل 200*600 - کارخانهST374320 kg24,935 تومان1400/05/06
ورق کاویان 50 میل 125*600 - برش خوردهST373000 kg21,240 تومان1400/05/06
ورق کاویان 50 میل 125*600 - تهرانST373000 kg21,190 تومان1400/05/06
ورق کاویان 50 میل 125*600 - کارخانهST373000 kg21,101 تومان1400/05/05
نکات قبل از خرید

ورق چیست ؟

در بازار آهن به ورق آهن ورق سیاهگفته میشود و در اصطلاح انگلیسی به آن Sheet Metal و یا Steel Sheet نیز گفته میشود.

کاربردهای ورق اساسا در ساختمان میباشد و از نظر کیفیت به اصطلاح از ST33 شروع می شود و به ST52 ختم می شود هرچه ورقها ازST37 پایین تر باشند نرم تر می شود به عبارتی هر چه عنصر کربن در ورق های فولادی بیشتر باشد ورق سخت تر می شود مانند ST52. ورقهای گرم در کارخانه های فولاد سازی مستقیما از شمش ورق و گنداله آهن تولید می شود و اولین مراحل تولید ورق می باشد. جهت مطالعه بیشتر به ورق چیست 

کارخانه های ورق سیاه

سوالات متداول

ورق سیاه محصولاتی است که به وسیله نورد ورق اسلب در شرایط گرم در کوره به ضخامت های مختلف تولید می شود. جهت مطالعه بیشتر به مقاله ورق سیاه چیست مراجعه نمایید.

فیلم نحوه تولید ورق سیاه در کارخانه

کاربرد ورق سیاه

 • ساخت پروفیل های صنعتی
 • مصارف ساختمانی
 • انتقال نفت و گاز
 • تانکر سازی
 • خودرو سازی
 • کشتی سازی
 • صنایع سنگین فلزی
 1. اینکه با دانش کافی ورق خرید کنید باعث خوشحالی ماست به همین دلیل حتمن توجه داشته باشید اگر محصولی در جدول قیمت ما نباشد یعنی یا تولید نمیشود یا اصلا وجود خارجی در آن سایز و کارخانه نیست 
 2. از نوع کاربرد ورق در پروژه خود مطمعن باشید اگر نمیدانید کدام ورق از کدام کارخانه برای پروژه شما مناسب است حتمن با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید
 3. هر کارخانه به نحوه ورق سیاه را تولید میکند, که این تولید باعث نحوه کاربری ورق کاملا تغییر میدهد
 4. ابعاد شیت تولید شده هر کارخانه فقط متفاوت است یعنی همه کارخانه های ورق در ایران یک ابعاد خاص تولید نمیکنند و هر کارخانه مقایس خود را دارد جهت اطلاع از ابعاد به جدول زیر مراجعه کنید
 5. در برشکاری ورق دقت برش در گیوتین تقریبا صفر و در برش هوا یک سانت در لیزر نیم سانتی متر میباشد
 6. در سوراخ کاری ورق دقت دستگاه مگنت 1-2 سانت و در دریلکاری 0.5 سانت میباشد
 7. ورق برشی در ابعاد ها و ضخامت های مد نظر قابل ارائه میباشد پس نقشه خود را از طریق ایمیل و واتس اپ برای کارشناسان فروش ارسال فرمایید
 8. قیمت ورق در انبار تهران مطمعنا با قیمت درب کارخانه متفاوت است ولی در اکثر مواقع به دلیل موجودی بالای ورق در انبار و خرید قیمت گذشته قیمت ها گاها از کارخانه نیز ارزان تر است
 9. ارائه صفحه ستون و کله گاوی از تمامی کارخانه ها میسر است
 1. هزینه بارگیری از کارخانه به مقصد مشتری به عهده مشتری میباشد ولی در انبار تهران توافقی است
 2. در کرایه بار به اقصی نقاط ایران و تهران شرکت کاویان ذینفع نیست و برای ارسال بار با باربری های موجود در بازار آهن تماس گرفته میشود لازم به ذکر است که حتی میتوانید خودتان لجستیک خود را تهیه کنید
 3. در تخلیه ورق های شیت نیاز به جرثقیل دارد ولی در ورق های برشی میتوانید جهت تخلیه از راننده کمک بگیرید
 4. هزینه نهایی و تمام شده برگه باسکول میباشد امکان درخواست ارسال برگه باسکول نیز فراهم است

شرکت فولاد کاویان جزو معدود شرکت های در ایران میباشد که نه تنها داری سریع ترین و بروزترین دستگاه های برش گیوتین و لیزر و هوا برش میباشد بلکه با استقرار در بازار آهن هزینه جابجای ورق شیت از بنگاه به کارگاه را نیز حذف کرده هست و به همین جهت امکان برش ورق در هر ابعادی فراهم میباشد.

فولاد کاویان با سابقه درخشان در بازار آهن همیشه توانسته رضایت مشتریان خود را جلب کند و قیمت ها را تا حداکثر امکان کاهش دهد که این امر در وزن های مختلف متفاوت میباشد که هرچه وزن درخواستی بیشتر باشد قیمت نیز کاهش میابد و در ورق های برشی تنها هزینه جانبی فقط بارگیری و خرج انبار میباشد ولاغیر.

با توجه به مبدا خرید ورق در سه کلاس قیمت عرضه میشود

 1. ورق در درب کارخانه که کمتر از 20 تن میسر نمیباشد.
 2. قیمت ورق در بازارآهن تهران که در هر وزنی قابل ارسال است.
 3. ورق برشی که با توجه به درخواست و موجودی انبار قابل کاهش نیز است.

قیمت ورق در سایت هر روز توسط بیش از 30 منبع که شامل بورس و کارخانه های و بنگاه های آهن آلات میباشند توسط کارشناسان تامین کننده شرکت کاویان از ساعت 11:30 الی 15 بروز میشوند

از فرمول زیر قادر به محاسبه وزن ورق به کیلو میباشید
A (ضخامت) X B (عرض) X C (طول) X 0.000785

آیا مفید بود ؟

بر روی ستاره ها کلیک نمایید

سایر محصولات
جدید ترین مقالات