قیمت ورق

قیمت ورق سیاه

لیست قیمت ورق سیاه

امروز دوشنبه 7 اسفند 1402

محصولمشخصاتوزنقیمتبروز رسانیhf:att:pa_info
ورق گیلان 2.5 میل رول - کارخانهST3728,900 1402/12/03st37
ورق مبارکه 2 میل 100*200 - تهرانST3732 kg45,870 1402/12/03st37
ورق مبارکه 3 میل 100*200 - تهرانST3748 kg45,870 1402/12/03st37
ورق گیلان 3 میل - کارخانهST3728,900 1402/12/03st37
ورق مبارکه 4 میل 100*200 - تهرانST3764 kg45,870 1402/12/03st37
ورق گیلان 4 میل - کارخانهST3728,900 1402/12/03st37
ورق مبارکه 5 میل 100*200 - تهرانST3780 kg45,870 1402/12/03st37
ورق گیلان 5 میل - کارخانهST3728,900 1402/12/03st37
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - برش خوردهST37432 kg44,955 1402/12/03st37
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - تهرانST37432 kg44,909 1402/12/03st37
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - کارخانهST37432 kg44,680 1402/12/03st37
ورق گیلان 6 میل - برش خوردهST3728,901 1402/12/03st37
ورق گیلان 6 میل - کارخانهST3728,441 1402/12/03st37
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - برش خوردهST37576 kg44,496 1402/12/03st37
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - تهرانST37576 kg44,451 1402/12/03st37
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - کارخانهST37576 kg44,310 1402/12/03st37
ورق قطعات 8 میل 125*600 - برش خوردهST37480 kg31,650 1402/12/03st37
ورق قطعات 8 میل 125*600 - کارخانهST37480 kg31,190 1402/12/03st37
ورق گیلان 8 میل - برش خوردهST3728,901 1402/12/03st37
ورق گیلان 8 میل - کارخانهST3728,441 1402/12/03st37
ورق کاویان 8 میل 125*600 - برش خوردهST37480 kg30,780 1402/12/03st37
ورق کاویان 8 میل 125*600 - تهرانST37480 kg30,640 1402/12/03st37
ورق کاویان 8 میل 125*600 - کارخانهST37480 kg30,280 1402/12/03st37
ورق 8 نورد تهرانST3725,230 1402/10/17st37
ورق اکسین 8 میل 200*600 - تهرانST37768 kg35,321 1402/12/03st37
ورق اکسین 8 میل 200*600 - کارخانهST37768 kg35,041 1402/12/03st37
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - برش خوردهST37720 kg41,740 1402/12/03st37
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - تهرانST37720 kg41,690 1402/12/03st37
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - کارخانهST37720 kg41,561 1402/12/03st37
ورق قطعات 10 میل 125*600 - برش خوردهST37600 kg31,650 1402/12/03st37
ورق قطعات 10 میل 125*600 - کارخانهST37600 kg31,190 1402/12/03st37
ورق گیلان 10 میل - برش خوردهST3728,901 1402/12/03st37
ورق گیلان 10 میل - کارخانهST3728,441 1402/12/03st37
ورق کاویان 10 میل 125*600 - برش خوردهST37600 kg30,740 1402/12/03st37
ورق کاویان 10 میل 125*600 - تهرانST37600 kg30,640 1402/12/03st37
ورق کاویان 10 میل 125*600 - کارخانهST37600 kg30,280 1402/12/03st37
ورق 10 نورد تهرانST3725,230 1402/10/17st37
ورق اکسین 10 میل 200*600 - تهرانST37960 kg33,031 1402/12/03st37
ورق اکسین 10 میل 200*600 - کارخانهST37960 kg32,751 1402/12/03st37
ورق مبارکه 12 میل 150*600 - برش خوردهST37864 kg41,928 1402/12/03st37
ورق مبارکه 12 میل 150*600 - تهرانST37864 kg41,880 1402/12/03st37
ورق مبارکه 12 میل 150*600 - کارخانهST37864 kg41,740 1402/12/03st37
ورق 12 نورد تهرانST3725,230 1402/10/17st37
ورق قطعات 12 میل 125*600 - برش خوردهST37720 kg31,650 1402/12/03st37
ورق قطعات 12 میل 125*600 - کارخانهST37720 kg31,190 1402/12/03st37
ورق گیلان 12 میل - برش خوردهST3728,901 1402/12/03st37
ورق گیلان 12 میل - کارخانهST3728,441 1402/12/03st37
ورق کاویان 12 میل 125*600 - برش خوردهST37720 kg30,740 1402/12/03st37
ورق کاویان 12 میل 125*600 - تهرانST37720 kg30,650 1402/12/03st37
ورق کاویان 12 میل 125*600 - کارخانهST37720 kg30,280 1402/12/03st37
ورق اکسین 12 میل 200*600 - تهرانST371152 kg32,110 1402/12/03st37
ورق اکسین 12 میل 200*600 - کارخانهST371152 kg32,835 1402/12/03st37
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - برش خوردهST371080 kg41,469 1402/12/03st37
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - تهرانST371080 kg41,423 1402/12/03st37
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - کارخانهST371080 kg41,286 1402/12/03st37
ورق قطعات 15 میل 125*600 - برش خوردهST37900 kg31,650 1402/12/03st37
ورق قطعات 15 میل 125*600 - کارخانهST37900 kg31,190 1402/12/03st37
ورق گیلان 15 میل - برش خوردهST3728,901 1402/12/03st37
ورق گیلان 15 میل - کارخانهST3728,441 1402/12/03st37
ورق کاویان 15 میل 125*600 - برش خوردهST37900 kg30,780 1402/12/03st37
ورق کاویان 15 میل 125*600 - تهرانST37900 kg30,640 1402/12/03st37
ورق کاویان 15 میل 125*600 - کارخانهST37900 kg30,280 1402/12/03st37
ورق 15 نورد تهرانST3725,230 1402/10/17st37
ورق اکسین 15 میل 200*600 - تهرانST371440 kg32,110 1402/12/03st37
ورق اکسین 15 میل 200*600 - کارخانهST371440 kg31,835 1402/12/03st37
ورق قطعات 20 میل 125*600 - کارخانهST371200 kg31,191 1402/12/03st37
ورق گیلان 20 میل - کارخانهST3728,441 1402/12/03st37
ورق کاویان 20 میل 125*600 - برش خوردهST371200 kg27,081 1402/12/03st37
ورق کاویان 20 میل 125*600 - تهرانST371200 kg26,971 1402/12/03st37
ورق کاویان 20 میل 125*600 - کارخانهST371200 kg26,510 1402/12/03st37
ورق اکسین 20 میل 200*600 - تهرانST371920 kg30,275 1402/12/03st37
ورق اکسین 20 میل 200*600 - کارخانهST371920 kg30,000 1402/12/03st37
ورق قطعات 25 میل 125*600 - کارخانهST371500 kg31,191 1402/12/03st37
ورق گیلان 25 میل - کارخانهST3728,441 1402/12/03st37
ورق کاویان 25 میل 125*600 - برش خوردهST371500 kg27,081 1402/12/03st37
ورق کاویان 25 میل 125*600 - تهرانST371500 kg26,970 1402/12/03st37
ورق کاویان 25 میل 125*600 - کارخانهST371500 kg26,511 1402/12/03st37
ورق اکسین 25 میل 200*600 - تهرانST372400 kg29,630 1402/12/03st37
ورق اکسین 25 میل 200*600 - کارخانهST372400 kg29,541 1402/12/03st37
ورق قطعات 30 میل 125*600 - کارخانهST371800 kg31,191 1402/12/03st37
ورق گیلان 30 میل - کارخانهST3728,441 1402/12/03st37
ورق کاویان 30 میل 125*600 - برش خوردهST371800 kg27,065 1402/12/03st37
ورق کاویان 30 میل 125*600 - تهرانST371800 kg26,970 1402/12/03st37
ورق کاویان 30 میل 125*600 - کارخانهST371800 kg26,510 1402/12/03st37
ورق اکسین 30 میل 200*600 - تهرانST372880 kg30,641 1402/12/03st37
ورق اکسین 30 میل 200*600 - کارخانهST372880 kg30,000 1402/12/03st37
ورق قطعات 35 میل 125*600 - کارخانهST37900 kg31,191 1402/12/03st37
ورق گیلان 35 میل - کارخانهST3728,441 1402/12/03st37
ورق کاویان 35 میل 125*600 - برش خوردهST372100 kg27,065 1402/12/03st37
ورق کاویان 35 میل 125*600 - تهرانST372100 kg26,970 1402/12/03st37
ورق کاویان 35 میل 125*600 - کارخانهST372100 kg26,541 1402/12/03st37
ورق اکسین 35 میل 200*600 - تهرانST373360 kg29,631 1402/12/03st37
ورق اکسین 35 میل 200*600 - کارخانهST373360 kg29,540 1402/12/03st37
ورق کاویان 40 میل 125*600 - برش خوردهST372400 kg27,065 1402/12/03st37
ورق کاویان 40 میل 125*600 - تهرانST372400 kg26,970 1402/12/03st37
ورق کاویان 40 میل 125*600 - کارخانهST372400 kg26,510 1402/12/03st37
ورق اکسین 40 میل 200*600 - تهرانST373840 kg29,900 1402/12/03st37
ورق اکسین 40 میل 200*600 - کارخانهST373840 kg29,540 1402/12/03st37
ورق کاویان 45 میل 125*600 - برش خوردهST372700 kg27,065 1402/12/03st37
ورق کاویان 45 میل 125*600 - تهرانST372700 kg26,971 1402/12/03st37
ورق کاویان 45 میل 125*600 - کارخانهST372700 kg26,510 1402/12/03st37
ورق اکسین 45 میل 200*600 - تهرانST374320 kg27,066 1402/12/03st37
ورق اکسین 45 میل 200*600 - کارخانهST374320 kg26,781 1402/12/03st37
ورق کاویان 50 میل 125*600 - برش خوردهST373000 kg27,070 1402/12/03st37
ورق کاویان 50 میل 125*600 - تهرانST373000 kg26,970 1402/12/03st37
ورق کاویان 50 میل 125*600 - کارخانهST373000 kg26,510 1402/12/03st37
ورق اکسین 50 میل 200*600 - تهرانST374800 kg29,221 1402/12/03st37
ورق اکسین 50 میل 200*600 - کارخانهST374800 kg28,901 1402/12/03st37
نکات قبل از خرید

ورق چیست ؟

در بازار آهن به ورق آهن ورق سیاهگفته میشود و در اصطلاح انگلیسی به آن Sheet Metal و یا Steel Sheet نیز گفته میشود.

کاربردهای ورق اساسا در ساختمان میباشد و از نظر کیفیت به اصطلاح از ST33 شروع می شود و به ST52 ختم می شود هرچه ورقها ازST37 پایین تر باشند نرم تر می شود به عبارتی هر چه عنصر کربن در ورق های فولادی بیشتر باشد ورق سخت تر می شود مانند ST52. ورقهای گرم در کارخانه های فولاد سازی مستقیما از شمش ورق و گنداله آهن تولید می شود و اولین مراحل تولید ورق می باشد. جهت مطالعه بیشتر به ورق چیست 

کارخانه های ورق سیاه

سوالات متداول

ورق سیاه محصولاتی است که به وسیله نورد ورق اسلب در شرایط گرم در کوره به ضخامت های مختلف تولید می شود. جهت مطالعه بیشتر به مقاله ورق سیاه چیست مراجعه نمایید.

فیلم نحوه تولید ورق سیاه در کارخانه

کاربرد ورق سیاه

 • ساخت پروفیل های صنعتی
 • مصارف ساختمانی
 • انتقال نفت و گاز
 • تانکر سازی
 • خودرو سازی
 • کشتی سازی
 • صنایع سنگین فلزی
 1. اینکه با دانش کافی ورق خرید کنید باعث خوشحالی ماست به همین دلیل حتمن توجه داشته باشید اگر محصولی در جدول قیمت ما نباشد یعنی یا تولید نمیشود یا اصلا وجود خارجی در آن سایز و کارخانه نیست 
 2. از نوع کاربرد ورق در پروژه خود مطمعن باشید اگر نمیدانید کدام ورق از کدام کارخانه برای پروژه شما مناسب است حتمن با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید
 3. هر کارخانه به نحوه ورق سیاه را تولید میکند, که این تولید باعث نحوه کاربری ورق کاملا تغییر میدهد
 4. ابعاد شیت تولید شده هر کارخانه فقط متفاوت است یعنی همه کارخانه های ورق در ایران یک ابعاد خاص تولید نمیکنند و هر کارخانه مقایس خود را دارد جهت اطلاع از ابعاد به جدول زیر مراجعه کنید
 5. در برشکاری ورق دقت برش در گیوتین تقریبا صفر و در برش هوا یک سانت در لیزر نیم سانتی متر میباشد
 6. در سوراخ کاری ورق دقت دستگاه مگنت 1-2 سانت و در دریلکاری 0.5 سانت میباشد
 7. ورق برشی در ابعاد ها و ضخامت های مد نظر قابل ارائه میباشد پس نقشه خود را از طریق ایمیل و واتس اپ برای کارشناسان فروش ارسال فرمایید
 8. قیمت ورق در انبار تهران مطمعنا با قیمت درب کارخانه متفاوت است ولی در اکثر مواقع به دلیل موجودی بالای ورق در انبار و خرید قیمت گذشته قیمت ها گاها از کارخانه نیز ارزان تر است
 9. ارائه صفحه ستون و کله گاوی از تمامی کارخانه ها میسر است
 1. هزینه بارگیری از کارخانه به مقصد مشتری به عهده مشتری میباشد ولی در انبار تهران توافقی است
 2. در کرایه بار به اقصی نقاط ایران و تهران شرکت کاویان ذینفع نیست و برای ارسال بار با باربری های موجود در بازار آهن تماس گرفته میشود لازم به ذکر است که حتی میتوانید خودتان لجستیک خود را تهیه کنید
 3. در تخلیه ورق های شیت نیاز به جرثقیل دارد ولی در ورق های برشی میتوانید جهت تخلیه از راننده کمک بگیرید
 4. هزینه نهایی و تمام شده برگه باسکول میباشد امکان درخواست ارسال برگه باسکول نیز فراهم است

شرکت فولاد کاویان جزو معدود شرکت های در ایران میباشد که نه تنها داری سریع ترین و بروزترین دستگاه های برش گیوتین و لیزر و هوا برش میباشد بلکه با استقرار در بازار آهن هزینه جابجای ورق شیت از بنگاه به کارگاه را نیز حذف کرده هست و به همین جهت امکان برش ورق در هر ابعادی فراهم میباشد.

فولاد کاویان با سابقه درخشان در بازار آهن همیشه توانسته رضایت مشتریان خود را جلب کند و قیمت ها را تا حداکثر امکان کاهش دهد که این امر در وزن های مختلف متفاوت میباشد که هرچه وزن درخواستی بیشتر باشد قیمت نیز کاهش میابد و در ورق های برشی تنها هزینه جانبی فقط بارگیری و خرج انبار میباشد ولاغیر.

با توجه به مبدا خرید ورق در سه کلاس قیمت عرضه میشود

 1. ورق در درب کارخانه که کمتر از 20 تن میسر نمیباشد.
 2. قیمت ورق در بازارآهن تهران که در هر وزنی قابل ارسال است.
 3. ورق برشی که با توجه به درخواست و موجودی انبار قابل کاهش نیز است.

قیمت ورق در سایت هر روز توسط بیش از 30 منبع که شامل بورس و کارخانه های و بنگاه های آهن آلات میباشند توسط کارشناسان تامین کننده شرکت کاویان از ساعت 11:30 الی 15 بروز میشوند

از فرمول زیر قادر به محاسبه وزن ورق به کیلو میباشید
A (ضخامت) X B (عرض) X C (طول) X 0.000785

آیا مفید بود ؟

بر روی ستاره ها کلیک نمایید

سایر محصولات
جدید ترین مقالات