هفت الماس

لیست هفت الماس

امروز چهارشنبه 28 مهر 1400

قیمت ورق روغنی
محصولمشخصاتوزنقیمتبروز رسانی
ورق روغنی 0.5 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST128 kg29,446 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.5 میل - 100*200, فولاد مبارکهST128 kg29,446 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.5 میل - 100*200, هفت الماسST128 kg29,446 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.5 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1212.5 kg29,446 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.5 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1212.5 kg29,446 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.5 میل - 125*250, هفت الماسST1212.5 kg29,446 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.5 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg29,172 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.5 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg29,173 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.5 میل - رول, هفت الماسST122000 kg29,172 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.6 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST129.6 kg29,446 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.6 میل - 100*200, فولاد مبارکهST129.6 kg29,446 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.6 میل - 100*200, هفت الماسST129.6 kg29,446 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.6 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1215 kg29,446 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.6 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1215 kg29,446 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.6 میل - 125*250, هفت الماسST1215 kg29,446 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.6 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg29,171 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.6 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg29,171 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.6 میل - رول, هفت الماسST122000 kg29,171 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1211.2 kg28,621 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1211.2 kg28,621 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, هفت الماسST1211.2 kg28,621 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1217.5 kg28,622 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1217.5 kg28,621 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, هفت الماسST1217.5 kg28,622 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.7 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg28,341 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.7 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg28,341 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.7 میل - رول, هفت الماسST122000 kg28,341 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1213 kg28,621 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1213 kg28,621 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, هفت الماسST1213 kg28,621 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1220 kg28,621 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1220 kg28,621 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, هفت الماسST1220 kg28,621 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.8 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg28,341 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.8 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg28,341 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.8 میل - رول, هفت الماسST122000 kg28,341 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.9 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1214.5 kg28,621 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.9 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1214.5 kg28,621 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.9 میل - 100*200, هفت الماسST1214.5 kg28,621 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.9 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1222.5 kg28,621 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.9 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1222.5 kg28,621 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.9 میل - 125*250, هفت الماسST1222.5 kg28,622 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.9 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg28,341 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.9 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg28,341 تومان1400/07/27
ورق روغنی 0.9 میل - رول, هفت الماسST122000 kg28,341 تومان1400/07/27
ورق روغنی 1 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1216 kg27,801 تومان1400/07/27
ورق روغنی 1 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1216 kg27,801 تومان1400/07/27
ورق روغنی 1 میل - 100*200, هفت الماسST1216 kg27,801 تومان1400/07/27
ورق روغنی 1 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1225 kg27,802 تومان1400/07/27
ورق روغنی 1 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1225 kg27,801 تومان1400/07/27
ورق روغنی 1 میل - 125*250, هفت الماسST1225 kg27,801 تومان1400/07/27
ورق روغنی 1 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg27,430 تومان1400/07/27
ورق روغنی 1 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg27,430 تومان1400/07/27
ورق روغنی 1 میل - رول, هفت الماسST122000 kg27,430 تومان1400/07/27
ورق روغنی 1.25 - 100*200, فولاد غرب آسیاST1220 kg27,800 تومان1400/07/27
ورق روغنی 1.25 - 100*200, فولاد مبارکهST1220 kg27,800 تومان1400/07/27
ورق روغنی 1.25 - 100*200, هفت الماسST1220 kg27,800 تومان1400/07/27
ورق روغنی 1.25 - 125*250, فولاد غرب آسیاST1231 kg27,800 تومان1400/07/27
ورق روغنی 1.25 - 125*250, فولاد مبارکهST1231 kg27,800 تومان1400/07/27
ورق روغنی 1.25 - 125*250, هفت الماسST1231 kg27,800 تومان1400/07/27
ورق روغنی 1.25 - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg27,430 تومان1400/07/27
ورق روغنی 1.25 - رول, فولاد مبارکهST122000 kg27,430 تومان1400/07/27
ورق روغنی 1.25 - رول, هفت الماسST122000 kg27,430 تومان1400/07/27
ورق روغنی 1.5 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1224 kg27,800 تومان1400/07/27
ورق روغنی 1.5 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1224 kg27,800 تومان1400/07/27
ورق روغنی 1.5 میل - 100*200, هفت الماسST1224 kg27,800 تومان1400/07/27
ورق روغنی 1.5 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1237.5 kg27,800 تومان1400/07/27
ورق روغنی 1.5 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1237.5 kg27,800 تومان1400/07/27
ورق روغنی 1.5 میل - 125*250, هفت الماسST1237.5 kg27,800 تومان1400/07/27
ورق روغنی 1.5 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg27,430 تومان1400/07/27
ورق روغنی 1.5 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg27,430 تومان1400/07/27
ورق روغنی 1.5 میل - رول, هفت الماسST122000 kg27,430 تومان1400/07/27
نکات قبل از خرید

آیا مفید بود ؟

بر روی ستاره ها کلیک نمایید

سایر محصولات
جدید ترین مقالات